SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 17. juni 2011

21. juni 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 17. juni 2011, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,4 mia. euro til 177,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,3 mia. euro til 342,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,8 mia. euro til 842,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 11,1 mia. euro til 59,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 27,1 mia. euro til 365,6 mia. euro. Onsdag den 15. juni 2011 udløb en primær markedsoperation på 102,4 mia. euro, og en ny på 135,6 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 80,7 mia. euro, og en ny på 69,4 mia. euro blev afviklet. Samme dag, onsdag den 15. juni, udløb tidsindskud til en værdi af 75 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til samme værdi med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 5,4 mia. euro (mod 10,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 1 mia. euro til 134,2 mia. euro. Dette fald skyldtes forfaldne værdipapirer opkøbt under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 17. juni 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 73,9 mia. euro og 60,3 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 40,7 mia. euro til 238,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 350.670 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 219.072 −549
2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.880 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 144.192 −549
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.729 392
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.121 −1.158
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.121 −1.158
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 445.945 22.069
5.1 Primære markedsoperationer 135.585 33.143
5.2 Langfristede markedsoperationer 310.303 −11.010
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 5 −37
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 52 −26
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 39.236 2.602
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 476.561 −1.321
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 134.172 −1.008
7.2 Andre værdipapirer 342.389 −313
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.521 0
9 Andre aktiver 304.685 −77
Aktiver i alt 1.914.538 21.959
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 842.671 −827
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 318.507 35.673
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 238.119 40.724
2.2 Indlånsfacilitet 5.371 −5.038
2.3 Indskud med fast løbetid 75.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 16 −13
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 2.451 −2.949
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 67.065 −11.362
5.1 Offentlig forvaltning og service 59.579 −11.081
5.2 Andre forpligtelser 7.486 −281
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.646 2.580
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 939 −650
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.996 54
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.996 54
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.612 0
10 Andre forpligtelser 190.282 −560
11 Revalueringskonti 305.890 0
12 Kapital og reserver 81.479 0
Passiver i alt 1.914.538 21.959
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt