European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 4 март 2011 г.

8 март 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 4 март 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 3 млрд. евро до 184,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,5 млрд. евро до 333,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 5,3 млрд. евро до 824,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 6,3 млрд. евро до 91,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 30,6 млрд. евро до 326 млрд. евро. На 2 март 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 119,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 124,4 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 77 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 77,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,8 млрд. евро (при 17,1 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 43,2 млрд. евро (при 24,7 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), остават непроменени в размер на138,2 млрд. евро. Така през седмицата, която приключва на 4 март 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигна съответно 77,5 млрд. евро и 60,7 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 29,6 млрд. евро до 182,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 367 432 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 230 703 4 189
2.1 Вземания от МВФ 75 436 2 864
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 155 267 1 324
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 350 −131
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 22 030 177
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 22 030 177
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 447 045 −11 370
5.1 Основни операции по рефинансиране 124 442 4 987
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 321 835 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 758 −16 357
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 10 −1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 47 838 −661
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 471 262 1 505
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 138 191 0
7.2 Други ценни книжа 333 070 1 505
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 904 0
9 Други активи 291 655 −6 768
Общо активи 1 939 219 −13 059
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 824 925 5 276
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 303 748 −10 374
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 182 672 −29 596
2.2 Депозитно улеснение 43 179 18 461
2.3 Срочни депозити 77 500 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 397 261
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 569 731
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 99 316 −6 433
5.1 Сектор „Държавно управление“ 91 620 −6 317
5.2 Други задължения 7 696 −116
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 43 361 −945
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 916 613
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 906 465
8.1 Депозити, салда и други задължения 14 906 465
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 552 0
10 Други задължения 180 564 −2 804
11 Сметки за преоценка 331 533 0
12 Капитал и резерви 79 831 412
Общо пасиви 1 939 219 −13 059
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите