European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 4 marca 2011 r.

8 marca 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 4 marca 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 3 mld euro do poziomu 184,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,5 mld euro do poziomu 333,1 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 5,3 mld euro do poziomu 824,9 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 6,3 mld euro do poziomu 91,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 30,6 mld euro do poziomu 326 mld euro. W środę 2 marca 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 119,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 124,4 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 77 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na kwotę 77,5 mld euro, z tygodniowym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,8 mld euro (wobec 17,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 43,2 mld euro (wobec 24,7 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) pozostały na niezmienionym poziomie 138,2 mld euro. W związku z tym w tygodniu zakończonym 4 marca 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 77,5 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,7 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 29,6 mld euro do poziomu 182,7 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 367.432 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 230.703 4.189
2.1 Należności od MFW 75.436 2.864
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 155.267 1.324
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.350 −131
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 22.030 177
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 22.030 177
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 447.045 −11.370
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 124.442 4.987
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 321.835 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 758 −16.357
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 10 −1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 47.838 −661
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 471.262 1.505
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 138.191 0
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 333.070 1.505
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.904 0
9 Pozostałe aktywa 291.655 −6.768
Aktywa razem 1.939.219 −13.059
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 824.925 5.276
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 303.748 −10.374
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 182.672 −29.596
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 43.179 18.461
2.3 Depozyty terminowe 77.500 500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 397 261
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.569 731
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 99.316 −6.433
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 91.620 −6.317
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.696 −116
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 43.361 −945
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.916 613
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 14.906 465
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 14.906 465
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 54.552 0
10 Pozostałe pasywa 180.564 −2.804
11 Różnice z wyceny 331.533 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 79.831 412
Pasywa razem 1.939.219 −13.059
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami