European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 4. marcu 2011

8. marca 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 4. marca 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 3 mld. EUR na 184,7 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky, (položka 7.2 na strane aktív) vzrástol o 1,5 mld. EUR na 333,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 5,3 mld. EUR na 824,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 6,3 mld. EUR na 91,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 30,6 mld. EUR na 326 mld. EUR. V stredu 2. marca 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 119,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 124,4 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 77 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v hodnote 77,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,8 mld. EUR (v porovnaní so 17,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 43,2 mld. EUR (v porovnaní s 24,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa nezmenil a zostal na úrovni 138,2 mld. EUR. V týždni končiacom sa 4. marca 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 77,5 mld. EUR a hodnota portfólia v rámci programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,7 mld. EUR. Cenné papiere v oboch portfóliách sa účtujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 29,6 mld. EUR na 182,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 367 432 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 230 703 4 189
2.1 Pohľadávky voči MMF 75 436 2 864
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 155 267 1 324
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 350 −131
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 22 030 177
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 22 030 177
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 447 045 −11 370
5.1 Hlavné refinančné operácie 124 442 4 987
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 321 835 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 758 −16 357
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 10 −1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 47 838 −661
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 471 262 1 505
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 138 191 0
7.2 Ostatné cenné papiere 333 070 1 505
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 904 0
9 Ostatné aktíva 291 655 −6 768
Úhrn aktív 1 939 219 −13 059
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 824 925 5 276
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 303 748 −10 374
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 182 672 −29 596
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 43 179 18 461
2.3 Termínované vklady 77 500 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 397 261
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 569 731
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 99 316 −6 433
5.1 Verejná správa 91 620 −6 317
5.2 Ostatné záväzky 7 696 −116
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 43 361 −945
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 916 613
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 14 906 465
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 14 906 465
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 552 0
10 Ostatné pasíva 180 564 −2 804
11 Účty precenenia 331 533 0
12 Kapitál a rezervy 79 831 412
Úhrn pasív 1 939 219 −13 059
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá