European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 4. marts 2011

8. marts 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 4. marts 2011 forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 3 mia. euro til 184,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,5 mia. euro til 333,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 5,3 mia. euro til 824,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 6,3 mia. euro til 91,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 30,6 mia. euro til 326 mia. euro. Onsdag den 2. marts 2011 udløb en primær markedsoperation på 119,5 mia. euro, og en ny på 124,4 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 77 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 77,5 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,8 mia. euro (mod 17,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 43,2 mia. euro (mod 24,7 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) var uændret 138,2 mia. euro. I ugen, der sluttede den 4. marts 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 77,5 mia. euro og 60,7 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 29,6 mia. euro til 182,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 367.432 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 230.703 4.189
2.1 Tilgodehavender hos IMF 75.436 2.864
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 155.267 1.324
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 26.350 −131
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 22.030 177
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 22.030 177
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 447.045 −11.370
5.1 Primære markedsoperationer 124.442 4.987
5.2 Langfristede markedsoperationer 321.835 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 758 −16.357
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 10 −1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 47.838 −661
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 471.262 1.505
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 138.191 0
7.2 Andre værdipapirer 333.070 1.505
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.904 0
9 Andre aktiver 291.655 −6.768
Aktiver i alt 1.939.219 −13.059
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 824.925 5.276
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 303.748 −10.374
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 182.672 −29.596
2.2 Indlånsfacilitet 43.179 18.461
2.3 Indskud med fast løbetid 77.500 500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 397 261
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.569 731
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 99.316 −6.433
5.1 Offentlig forvaltning og service 91.620 −6.317
5.2 Andre forpligtelser 7.696 −116
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 43.361 −945
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.916 613
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 14.906 465
8.1 Indlån og andre forpligtelser 14.906 465
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.552 0
10 Andre forpligtelser 180.564 −2.804
11 Revalueringskonti 331.533 0
12 Kapital og reserver 79.831 412
Passiver i alt 1.939.219 −13.059
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt