European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 4 maart 2011

8 maart 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 4 maart 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 3 miljard naar EUR 184,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,5 miljard naar EUR 333,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 5,3 miljard naar EUR 824,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 6,3 miljard naar EUR 91,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 30,6 miljard naar EUR 326 miljard. Op woensdag 2 maart 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 119,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 124,4 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 77 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 77,5 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,8 miljard (vergeleken met EUR 17,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 43,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 24,7 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) bleven onveranderd op EUR 138,2 miljard. In de week die eindigde op 4 maart 2011, derhalve, bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen die in het kader van het Programma voor de effectenmarkten zijn gedaan in totaal EUR 77,5 miljard en de waarde van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 60,7 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 29,6 miljard naar EUR 182,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 367.432 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 230.703 4.189
2.1 Vorderingen op het IMF 75.436 2.864
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 155.267 1.324
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.350 −131
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.030 177
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 22.030 177
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 447.045 −11.370
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 124.442 4.987
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 321.835 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 758 −16.357
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 10 −1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 47.838 −661
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 471.262 1.505
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 138.191 0
7.2 Overige waardepapieren 333.070 1.505
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.904 0
9 Overige activa 291.655 −6.768
Totaal activa 1.939.219 −13.059
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 824.925 5.276
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 303.748 −10.374
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 182.672 −29.596
2.2 Depositofaciliteit 43.179 18.461
2.3 Termijndeposito's 77.500 500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 397 261
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.569 731
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 99.316 −6.433
5.1 Overheid 91.620 −6.317
5.2 Overige verplichtingen 7.696 −116
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 43.361 −945
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.916 613
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.906 465
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 14.906 465
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.552 0
10 Overige passiva 180.564 −2.804
11 Herwaarderingsrekeningen 331.533 0
12 Kapitaal en reserves 79.831 412
Totaal passiva 1.939.219 −13.059
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media