European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 4. březnu 2011

8. března 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 4. března 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 3 mld. EUR na 184,7 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,5 mld. EUR na 333,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 5,3 mld. EUR na 824,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 6,3 mld. EUR na 91,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 30,6 mld. EUR na 326 mld. EUR. Ve středu 2. března 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 119,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 124,4 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 77 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 77,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,8 mld. EUR (oproti 17,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 43,2 mld. EUR (oproti 24,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal beze změny na úrovni 138,2 mld. EUR. V týdnu končícím 4. března 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 77,5 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,7 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 29,6 mld. EUR na 182,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 367 432 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 230 703 4 189
2.1 Pohledávky za MMF 75 436 2 864
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 155 267 1 324
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 350 −131
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 22 030 177
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 22 030 177
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 447 045 −11 370
5.1 Hlavní refinanční operace 124 442 4 987
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 321 835 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 758 −16 357
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 10 −1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 47 838 −661
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 471 262 1 505
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 138 191 0
7.2 Ostatní cenné papíry 333 070 1 505
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 904 0
9 Ostatní aktiva 291 655 −6 768
Aktiva celkem 1 939 219 −13 059
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 824 925 5 276
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 303 748 −10 374
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 182 672 −29 596
2.2 Vkladová facilita 43 179 18 461
2.3 Termínované vklady 77 500 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 397 261
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 569 731
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 99 316 −6 433
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 91 620 −6 317
5.2 Ostatní závazky 7 696 −116
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 43 361 −945
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 916 613
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 14 906 465
8.1 Vklady a ostatní závazky 14 906 465
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 552 0
10 Ostatní pasiva 180 564 −2 804
11 Účty přecenění 331 533 0
12 Kapitál a rezervní fondy 79 831 412
Pasiva celkem 1 939 219 −13 059
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média