European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 4. martā

2011. gada 8. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 4. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 3 mljrd. euro (līdz 184.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.5 mljrd. euro (līdz 333.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 5.3 mljrd. euro (līdz 824.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.3 mljrd. euro (līdz 91.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 30.6 mljrd. euro (līdz 326 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 2. martā galvenajai refinansēšanas operācijai 119.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 124.4 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 77 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 77.5 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 17.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 43.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 24.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms nemainījās (138.2 mljrd. euro). Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 4. martā, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 77.5 mljrd. euro un 60.7 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 29.6 mljrd. euro (līdz 182.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 367,432 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 230,703 4,189
2.1 SVF debitoru parādi 75,436 2,864
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 155,267 1,324
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26,350 −131
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22,030 177
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22,030 177
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 447,045 −11,370
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 124,442 4,987
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 321,835 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 758 −16,357
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 10 −1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 47,838 −661
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 471,262 1,505
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 138,191 0
7.2 Pārējie vērtspapīri 333,070 1,505
8 Valdības parāds euro 34,904 0
9 Pārējie aktīvi 291,655 −6,768
Kopā aktīvi 1,939,219 −13,059
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 824,925 5,276
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 303,748 −10,374
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 182,672 −29,596
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 43,179 18,461
2.3 Termiņnoguldījumi 77,500 500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 397 261
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,569 731
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 99,316 −6,433
5.1 Saistības pret valdību 91,620 −6,317
5.2 Pārējās saistības 7,696 −116
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 43,361 −945
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,916 613
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,906 465
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 14,906 465
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,552 0
10 Pārējās saistības 180,564 −2,804
11 Pārvērtēšanas konti 331,533 0
12 Kapitāls un rezerves 79,831 412
Kopā pasīvi 1,939,219 −13,059
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem