European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 4 mars 2011

8 mars 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 4 mars 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 3 miljarder EUR till 184,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,5 miljarder EUR till 333,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 5,3 miljarder EUR till 824,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 6,3 miljarder EUR till 91,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 30,6 miljarder EUR till 326 miljarder EUR. Onsdagen den 2 mars 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 119,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 124,4 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 77 miljarder EUR och ny inlåning till ett belopp av 77,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,8 miljarder EUR (jämfört med 17,1 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 43,2 miljarder EUR (jämfört med 24,7 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) var oförändrat på 138,2 miljarder EUR. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 77,5 miljarder EUR respektive 60,7 miljarder EUR den vecka som slutade den 4 mars 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 29,6 miljarder EUR till 182,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 367.432 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 230.703 4.189
2.1 Fordringar på IMF 75.436 2.864
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 155.267 1.324
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.350 −131
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 22.030 177
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 22.030 177
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 447.045 −11.370
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 124.442 4.987
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 321.835 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 758 −16.357
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 10 −1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 47.838 −661
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 471.262 1.505
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 138.191 0
7.2 Andra värdepapper 333.070 1.505
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.904 0
9 Övriga tillgångar 291.655 −6.768
Summa tillgångar 1.939.219 −13.059
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 824.925 5.276
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 303.748 −10.374
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 182.672 −29.596
2.2 Inlåningsfacilitet 43.179 18.461
2.3 Inlåning med fast löptid 77.500 500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 397 261
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.569 731
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 99.316 −6.433
5.1 Offentliga sektorn 91.620 −6.317
5.2 Övriga skulder 7.696 −116
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 43.361 −945
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.916 613
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 14.906 465
8.1 Inlåning och övriga skulder 14.906 465
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.552 0
10 Övriga skulder 180.564 −2.804
11 Värderegleringskonton 331.533 0
12 Eget kapital 79.831 412
Summa skulder 1.939.219 −13.059
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media