European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 4. marca 2011

8. marec 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 4. marca 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 3 milijarde EUR na 184,7 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,5 milijarde EUR na 333,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 5,3 milijarde EUR na 824,9 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 6,3 milijarde EUR na 91,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 30,6 milijarde EUR na 326 milijard EUR. V sredo, 2. marca 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 119,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 124,4 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 77 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 77,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,8 milijarde EUR (v primerjavi z 17,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 43,2 milijarde EUR (v primerjavi s 24,7 milijardami EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so ostala nespremenjena na ravni 138,2 milijarde EUR. Tako je v tednu, ki se je končal 4. marca 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 77,5 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 60,7 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 29,6 milijarde EUR na 182,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 367.432 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 230.703 4.189
2.1 Terjatve do MDS 75.436 2.864
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 155.267 1.324
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 26.350 −131
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 22.030 177
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.030 177
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 447.045 −11.370
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 124.442 4.987
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 321.835 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 758 −16.357
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 10 −1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 47.838 −661
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 471.262 1.505
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 138.191 0
7.2 Drugi vrednostni papirji 333.070 1.505
8 Dolg širše države v EUR 34.904 0
9 Druga sredstva 291.655 −6.768
Skupaj sredstva 1.939.219 −13.059
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 824.925 5.276
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 303.748 −10.374
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 182.672 −29.596
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 43.179 18.461
2.3 Vezane vloge 77.500 500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 397 261
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.569 731
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 99.316 −6.433
5.1 Širša država 91.620 −6.317
5.2 Druge obveznosti 7.696 −116
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 43.361 −945
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.916 613
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 14.906 465
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 14.906 465
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.552 0
10 Druge obveznosti 180.564 −2.804
11 Računi prevrednotenja 331.533 0
12 Kapital in rezerve 79.831 412
Skupaj obveznosti 1.939.219 −13.059
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije