Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 24 декември 2010 г.

28 декември 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 24 декември 2010 г., отразява нетната покупка на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,5 млрд. евро до 176,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни операции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
23 декември 2010 г. 14-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 75 млн. щатски долара 75 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 2,1 млрд. евро до 325,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 8,5 млрд. евро до 842,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 9,3 млрд. евро до 79,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 41,8 млрд. евро до 384,6 млрд. евро. На 22 декември 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 187,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 193,5 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 72 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 72,5 млрд. евро. На 23 декември 2010 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочни операции по рефинансиране в размер на 200,9 млрд. евро с матуритет три и дванадесет месеца и бе извършено плащането по нова на стойност 149,5 млрд. евро с матуритет три месеца. На същата дата бе извършено плащането по операция за фино регулиране за предоставяне на ликвидност на стойност 20,6 млрд. евро с матуритет тринадесет дни.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 1,1 млрд. евро до 134,5 млрд. евро в резултат на заплатени покупки по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 24 декември 2010 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации беше съответно 73,5 млрд. евро и 60,9 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,8 млрд. евро (при 1,3 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 55,4 млрд. евро (при 40,3 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 60,6 млрд. евро до 206,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 384 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 220 176 573
2.1 Вземания от МВФ 70 236 887
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 149 940 −314
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 955 660
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 084 −546
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 084 −546
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 513 127 −25 703
5.1 Основни операции по рефинансиране 193 470 5 656
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 298 217 −51 457
5.3 Обратни операции за фино регулиране 20 623 20 623
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 804 −536
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 14 12
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 42 049 4 595
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 459 550 3 199
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 134 484 1 128
7.2 Други ценни книжа 325 065 2 071
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 969 0
9 Други активи 276 859 −1 857
Общо активи 1 926 154 −19 078
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 842 295 8 466
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 334 700 −44 517
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 206 123 −60 581
2.2 Депозитно улеснение 55 371 15 050
2.3 Срочни депозити 72 500 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 706 514
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 528 415
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 87 656 9 409
5.1 Сектор „Държавно управление“ 79 747 9 344
5.2 Други задължения 7 909 65
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 44 692 1 471
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 651 322
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 381 394
8.1 Депозити, салда и други задължения 14 381 394
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 665 0
10 Други задължения 169 657 4 961
11 Сметки за преоценка 296 740 0
12 Капитал и резерви 78 188 0
Общо пасиви 1 926 154 −19 078