Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 24. decembru 2010

28. decembra 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 24. decembra 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku čistého nákupu zlatých mincí, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri nižšie) zvýšila o 0,5 mld. EUR na 176,4 mld. EUR (viď nižšie).

Mimoriadne operácie
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
23. decembra 2010 14-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 75 mil. USD 75 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 2,1 mld. EUR na 325,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 8,5 mld. EUR na 842,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 9,3 mld. EUR na 79,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 41,8 mld. EUR na 384,6 mld. EUR. V stredu 22. decembra 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 187,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 193,5 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 72 mld. EUR a boli prijaté nové vklady v hodnote 72,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 23. decembra 2010 boli splatné dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 200,9 mld. EUR so splatnosťou tri a dvanásť mesiacov a bola vyrovnaná ďalšia operácia v hodnote 149,5 mld. EUR so splatnosťou tri mesiace. V ten istý deň bola vyrovnaná dolaďovacia refinančná operácia v hodnote 20,6 mld. EUR so splatnosťou 13 dní.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 1,1 mld. EUR na 134,5 mld. EUR, a to v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi. V týždni končiacom sa 24. decembra 2010 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 73,5 mld. EUR a hodnota portfólia v rámci programu nákupu krytých dlhopisov 60,9 mld. EUR. Cenné papiere v oboch portfóliách sa účtujú ako držané do splatnosti.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,8 mld. EUR (v porovnaní s 1,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 55,4 mld. EUR (v porovnaní so 40,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 60,6 mld. EUR na 206,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 384 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 220 176 573
2.1 Pohľadávky voči MMF 70 236 887
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 149 940 −314
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 955 660
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 084 −546
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 084 −546
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 513 127 −25 703
5.1 Hlavné refinančné operácie 193 470 5 656
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 298 217 −51 457
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 20 623 20 623
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 804 −536
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 14 12
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 42 049 4 595
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 459 550 3 199
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 134 484 1 128
7.2 Ostatné cenné papiere 325 065 2 071
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 969 0
9 Ostatné aktíva 276 859 −1 857
Úhrn aktív 1 926 154 −19 078
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 842 295 8 466
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 334 700 −44 517
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 206 123 −60 581
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 55 371 15 050
2.3 Termínované vklady 72 500 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 706 514
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 528 415
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 87 656 9 409
5.1 Verejná správa 79 747 9 344
5.2 Ostatné záväzky 7 909 65
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 44 692 1 471
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 651 322
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 14 381 394
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 14 381 394
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 665 0
10 Ostatné pasíva 169 657 4 961
11 Účty precenenia 296 740 0
12 Kapitál a rezervy 78 188 0
Úhrn pasív 1 926 154 −19 078