Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 24 december 2010

28 december 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 24 december 2010 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) nettoköp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 176,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
23 december 2010 14-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 75 miljoner USD 75 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 2,1 miljarder EUR till 325,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 8,5 miljarder EUR till 842,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 9,3 miljarder EUR till 79,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 41,8 miljarder EUR till 384,6 miljarder EUR. Onsdagen den 22 december 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 187,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 193,5 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 72 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 72,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls. Torsdagen den 23 december 2010 förföll långfristiga refinansieringstransaktioner på 200,9 miljarder EUR med löptider på tre och tolv månader och ersattes med en ny på 149,5 miljarder EUR, med en löptid på tre månader. Samma dag avvecklades en likvidiserande finjusterande transaktion på 20,6 miljarder EUR, med en löptid på 13 dagar.

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,1 miljarder EUR till 134,5 miljarder EUR som resultat av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet. Således uppgick värdet på utestående köp i värdepappersprogrammet och värdet på portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 73,5 miljarder EUR respektive 60,9 miljarder EUR den vecka som slutade den 24 december 2010. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,8 miljarder EUR (jämfört med 1,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 55,4 miljarder EUR (jämfört med 40,3 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 60,6 miljarder EUR till 206,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.384 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 220.176 573
2.1 Fordringar på IMF 70.236 887
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 149.940 −314
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.955 660
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.084 −546
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.084 −546
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 513.127 −25.703
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 193.470 5.656
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 298.217 −51.457
5.3 Finjusterande repotransaktioner 20.623 20.623
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 804 −536
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 14 12
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 42.049 4.595
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 459.550 3.199
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 134.484 1.128
7.2 Andra värdepapper 325.065 2.071
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.969 0
9 Övriga tillgångar 276.859 −1.857
Summa tillgångar 1.926.154 −19.078
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 842.295 8.466
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 334.700 −44.517
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 206.123 −60.581
2.2 Inlåningsfacilitet 55.371 15.050
2.3 Inlåning med fast löptid 72.500 500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 706 514
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.528 415
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 87.656 9.409
5.1 Offentliga sektorn 79.747 9.344
5.2 Övriga skulder 7.909 65
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 44.692 1.471
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.651 322
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 14.381 394
8.1 Inlåning och övriga skulder 14.381 394
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.665 0
10 Övriga skulder 169.657 4.961
11 Värderegleringskonton 296.740 0
12 Eget kapital 78.188 0
Summa skulder 1.926.154 −19.078