Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 24 december 2010

28 december 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 24 december 2010 was de stijging van EUR 1 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de netto aankoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,5 miljard naar EUR 176,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende operaties (zie hieronder).

Bijzondere operaties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
23 december 2010 14-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 75 miljoen USD 75 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 2,1 miljard naar EUR 325,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 8,5 miljard naar EUR 842,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 9,3 miljard naar EUR 79,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 41,8 miljard naar EUR 384,6 miljard. Op woensdag 22 december 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 187,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 193,5 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 72 miljard en werden nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, ter waarde van EUR 72,5 miljard aangetrokken. Op donderdag 23 december 2010 vervielen langerlopende herfinancieringstransacties van EUR 200,9 miljard met een looptijd van 3 en 12 maanden, en werd een nieuwe transactie van EUR 149,5 miljard, met een looptijd van 3 maanden, verrekend. Op dezelfde dag werd een liquiditeitsverschaffende “fine-tuning”-transactie van EUR 20,6 miljard, met een looptijd van 13 dagen, verrekend.

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 1,1 miljard naar EUR 134,5 miljard in verband met verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). Derhalve bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten en die van de portefeuille van het aankoopprogramma van gedekte obligaties in de week die eindigde op 24 december 2010 respectievelijk EUR 73,5 miljard en EUR 60,9 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,8 miljard (vergeleken met EUR 1,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 55,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 40,3 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 60,6 miljard naar EUR 206,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.384 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 220.176 573
2.1 Vorderingen op het IMF 70.236 887
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 149.940 −314
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.955 660
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.084 −546
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.084 −546
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 513.127 −25.703
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 193.470 5.656
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 298.217 −51.457
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 20.623 20.623
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 804 −536
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 14 12
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 42.049 4.595
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 459.550 3.199
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 134.484 1.128
7.2 Overige waardepapieren 325.065 2.071
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.969 0
9 Overige activa 276.859 −1.857
Totaal activa 1.926.154 −19.078
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 842.295 8.466
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 334.700 −44.517
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 206.123 −60.581
2.2 Depositofaciliteit 55.371 15.050
2.3 Termijndeposito's 72.500 500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 706 514
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.528 415
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 87.656 9.409
5.1 Overheid 79.747 9.344
5.2 Overige verplichtingen 7.909 65
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 44.692 1.471
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.651 322
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.381 394
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 14.381 394
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.665 0
10 Overige passiva 169.657 4.961
11 Herwaarderingsrekeningen 296.740 0
12 Kapitaal en reserves 78.188 0
Totaal passiva 1.926.154 −19.078

Contactpersonen voor de media