SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 24. december 2010

28. december 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 24. december 2010, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro, hvilket skyldtes en centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,5 mia. euro til 176,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære operationer
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
23. december 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 14 dage USD 75 mio. USD 75 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde (aktivpost 7.2) steg med 2,1 mia. euro til 325,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 8,5 mia. euro til 842,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 9,3 mia. euro til 79,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 41,8 mia. euro til 384,6 mia. euro. Onsdag den 22. december 2010 udløb en primær markedsoperation på 187,8 mia. euro, og en ny på 193,5 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 72 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 72,5 mia. euro. Torsdag den 23. december 2010 udløb langfristede markedsoperationer på 200,9 mia. euro med løbetider på tre og tolv måneder, og en ny på 149,5 mia. euro med en løbetid på tre måneder blev afviklet. Samme dag blev en likviditetstilførende finjusterende operation på 20,6 mia. euro afviklet med en løbetid på 13 dage.

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,1 mia. euro til 134,5 mia. euro som følge af afviklede opkøb under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 24. december 2010, udgjorde værdien af denne sidstnævnte portefølje og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 73,5 mia. euro og 60,9 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,8 mia. euro (mod 1,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 55,4 mia. euro (mod 40,3 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 60,6 mia. euro til 206,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.384 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 220.176 573
2.1 Tilgodehavender hos IMF 70.236 887
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 149.940 −314
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 25.955 660
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.084 −546
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.084 −546
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 513.127 −25.703
5.1 Primære markedsoperationer 193.470 5.656
5.2 Langfristede markedsoperationer 298.217 −51.457
5.3 Finjusterende markedsoperationer 20.623 20.623
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 804 −536
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 14 12
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 42.049 4.595
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 459.550 3.199
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 134.484 1.128
7.2 Andre værdipapirer 325.065 2.071
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.969 0
9 Andre aktiver 276.859 −1.857
Aktiver i alt 1.926.154 −19.078
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 842.295 8.466
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 334.700 −44.517
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 206.123 −60.581
2.2 Indlånsfacilitet 55.371 15.050
2.3 Indskud med fast løbetid 72.500 500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 706 514
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 2.528 415
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 87.656 9.409
5.1 Offentlig forvaltning og service 79.747 9.344
5.2 Andre forpligtelser 7.909 65
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 44.692 1.471
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.651 322
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 14.381 394
8.1 Indlån og andre forpligtelser 14.381 394
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.665 0
10 Andre forpligtelser 169.657 4.961
11 Revalueringskonti 296.740 0
12 Kapital og reserver 78.188 0
Passiver i alt 1.926.154 −19.078