Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 24. decembra 2010

28. december 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 24. decembra 2010, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica neto nakupa zlatih kovancev s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,5 milijarde EUR na 176,4 milijarde EUR.

Izredne operacije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
23. december 2010 14-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 75 mio USD 75 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 2,1 milijarde EUR na 325,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 8,5 milijarde EUR na 842,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 9,3 milijarde EUR na 79,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 41,8 milijarde EUR na 384,6 milijarde EUR. V sredo, 22. decembra 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 187,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 193,5 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 72 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 72,5 milijarde EUR. V četrtek, 23. decembra 2010, sta zapadli operaciji dolgoročnejšega refinanciranja v višini 200,9 milijarde EUR z zapadlostjo tri in dvanajst mesecev, poravnana je bila nova v višini 149,5 milijarde EUR z zapadlostjo tri mesece. Na isti dan je bila poravnana operacija finega uravnavanja za povečevanje likvidnosti v višini 20,6 milijarde EUR z zapadlostjo 13 dni.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se potem, ko so bili poravnani nakupi v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev, povečala za 1,1 milijarde EUR na 134,5 milijarde EUR. Tako je v tednu, ki se je končal 24. decembra 2010, vrednost akumuliranih nakupov v okviru tega programa znašala 73,5 milijarde EUR, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 60,9 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,8 milijarde EUR (v primerjavi z 1,3 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 55,4 milijarde EUR (v primerjavi s 40,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 60,6 milijarde EUR na 206,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.384 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 220.176 573
2.1 Terjatve do MDS 70.236 887
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 149.940 −314
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 25.955 660
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.084 −546
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.084 −546
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 513.127 −25.703
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 193.470 5.656
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 298.217 −51.457
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 20.623 20.623
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 804 −536
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 14 12
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 42.049 4.595
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 459.550 3.199
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 134.484 1.128
7.2 Drugi vrednostni papirji 325.065 2.071
8 Dolg širše države v EUR 34.969 0
9 Druga sredstva 276.859 −1.857
Skupaj sredstva 1.926.154 −19.078
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 842.295 8.466
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 334.700 −44.517
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 206.123 −60.581
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 55.371 15.050
2.3 Vezane vloge 72.500 500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 706 514
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.528 415
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 87.656 9.409
5.1 Širša država 79.747 9.344
5.2 Druge obveznosti 7.909 65
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 44.692 1.471
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.651 322
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 14.381 394
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 14.381 394
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.665 0
10 Druge obveznosti 169.657 4.961
11 Računi prevrednotenja 296.740 0
12 Kapital in rezerve 78.188 0
Skupaj obveznosti 1.926.154 −19.078