Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 24. decembrī

2010. gada 28. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 24. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā palielinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 176.4 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas operācijas
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 23. decembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 14 dienas 75 milj. ASV dolāru 75 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2.1 mljrd. euro (līdz 325.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 8.5 mljrd. euro (līdz 842.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 9.3 mljrd. euro (līdz 79.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 41.8 mljrd. euro (līdz 384.6 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 22. decembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 187.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 193.5 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 72 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 72.5 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa. Ceturtdien, 2010. gada 23. decembrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijām 200.9 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3 un 12 mēneši pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 149.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3 mēneši. Tajā pašā dienā tika noslēgta likviditāti palielinoša precizējošā operācija 20.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 13 dienas.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.1 mljrd. euro (līdz 134.5 mljrd. euro), veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2010. gada 24. decembrī, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 73.5 mljrd. euro un 60.9 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 55.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 40.3 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 60.6 mljrd. euro (līdz 206.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,384 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 220,176 573
2.1 SVF debitoru parādi 70,236 887
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 149,940 −314
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25,955 660
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,084 −546
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,084 −546
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 513,127 −25,703
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 193,470 5,656
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 298,217 −51,457
5.3 Precizējošās reversās operācijas 20,623 20,623
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 804 −536
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 14 12
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 42,049 4,595
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 459,550 3,199
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 134,484 1,128
7.2 Pārējie vērtspapīri 325,065 2,071
8 Valdības parāds euro 34,969 0
9 Pārējie aktīvi 276,859 −1,857
Kopā aktīvi 1,926,154 −19,078
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 842,295 8,466
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 334,700 −44,517
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 206,123 −60,581
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 55,371 15,050
2.3 Termiņnoguldījumi 72,500 500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 706 514
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,528 415
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 87,656 9,409
5.1 Saistības pret valdību 79,747 9,344
5.2 Pārējās saistības 7,909 65
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 44,692 1,471
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,651 322
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,381 394
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 14,381 394
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,665 0
10 Pārējās saistības 169,657 4,961
11 Pārvērtēšanas konti 296,740 0
12 Kapitāls un rezerves 78,188 0
Kopā pasīvi 1,926,154 −19,078