Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 24. prosinci 2010

28. prosince 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 24. prosince 2010 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 1 mil. EUR nákupu zlatých mincí, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,5 mld. EUR na 176,4 mld. EUR (viz níže).

Mimořádné operace
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
23. prosince 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 14 dní 75 mil. USD 75 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 2,1 mld. EUR na 325,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 8,5 mld. EUR na 842,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 9,3 mld. EUR na 79,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 41,8 mld. EUR na 384,6 mld. EUR. Ve středu 22. prosince 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 187,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 193,5 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 72 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 72,5 mld. EUR se splatností jeden týden. Ve čtvrtek 23. prosince 2010 byly splatné dlouhodobější refinanční operace o objemu 200,9 mld. EUR se splatností tři a dvanáct měsíců a byla vypořádána další operace ve výši 149,5 mld. EUR se splatností tři měsíce. V tentýž den byla vypořádána operace jemného doladění na poskytnutí likvidity ve výši 20,6 mld. EUR se splatností 13 dní.

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 1,1 mld. EUR na 134,5 mld. EUR, a to v důsledku vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů. V týdnu končícím 24. prosince 2010 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 73,5 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,9 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do uplynutí doby splatnosti.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,8 mld. EUR (oproti 1,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 55,4 mld. EUR (oproti 40,3 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 60,6 mld. EUR na 206,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 384 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 220 176 573
2.1 Pohledávky za MMF 70 236 887
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 149 940 −314
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 955 660
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 084 −546
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 084 −546
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 513 127 −25 703
5.1 Hlavní refinanční operace 193 470 5 656
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 298 217 −51 457
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 20 623 20 623
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 804 −536
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 14 12
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 42 049 4 595
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 459 550 3 199
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 134 484 1 128
7.2 Ostatní cenné papíry 325 065 2 071
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 969 0
9 Ostatní aktiva 276 859 −1 857
Aktiva celkem 1 926 154 −19 078
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 842 295 8 466
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 334 700 −44 517
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 206 123 −60 581
2.2 Vkladová facilita 55 371 15 050
2.3 Termínované vklady 72 500 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 706 514
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 528 415
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 87 656 9 409
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 79 747 9 344
5.2 Ostatní závazky 7 909 65
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 44 692 1 471
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 651 322
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 14 381 394
8.1 Vklady a ostatní závazky 14 381 394
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 665 0
10 Ostatní pasiva 169 657 4 961
11 Účty přecenění 296 740 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 188 0
Pasiva celkem 1 926 154 −19 078

Kontakty pro média