Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 24 grudnia 2010 r.

28 grudnia 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 24 grudnia 2010 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał z nabycia netto złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,5 mld euro do poziomu 176,4 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
23 grudnia 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 14 dni 75 mln USD 75 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 2,1 mld euro do poziomu 325,1 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 8,5 mld euro do poziomu 842,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 9,3 mld euro do poziomu 79,7 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 41,8 mld euro do poziomu 384,6 mld euro. W środę 22 grudnia 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 187,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 193,5 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 72 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na kwotę 72,5 mld euro, z tygodniowym terminem zapadalności. W czwartek 23 grudnia 2010 r. przypadł termin zapadalności dłuższych operacji refinansujących w kwocie 200,9 mld euro, z terminami zapadalności 3 i 12 miesięcy, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 149,5 mld euro, z terminem trzymiesięcznym. Tego samego dnia nastąpiło rozliczenie dostrajającej operacji zasilającej w płynność w kwocie 20,6 mld euro, z trzynastodniowym terminem zapadalności.

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,1 mld euro do poziomu 134,5 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 24 grudnia 2010 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 73,5 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,9 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,8 mld euro (wobec 1,3 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 55,4 mld euro (wobec 40,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 60,6 mld euro do poziomu 206,1 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.384 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 220.176 573
2.1 Należności od MFW 70.236 887
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 149.940 −314
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.955 660
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.084 −546
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 19.084 −546
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 513.127 −25.703
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 193.470 5.656
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 298.217 −51.457
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 20.623 20.623
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 804 −536
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 14 12
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 42.049 4.595
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 459.550 3.199
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 134.484 1.128
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 325.065 2.071
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.969 0
9 Pozostałe aktywa 276.859 −1.857
Aktywa razem 1.926.154 −19.078
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 842.295 8.466
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 334.700 −44.517
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 206.123 −60.581
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 55.371 15.050
2.3 Depozyty terminowe 72.500 500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 706 514
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.528 415
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 87.656 9.409
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 79.747 9.344
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.909 65
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 44.692 1.471
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.651 322
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 14.381 394
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 14.381 394
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.665 0
10 Pozostałe pasywa 169.657 4.961
11 Różnice z wyceny 296.740 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.188 0
Pasywa razem 1.926.154 −19.078