European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 17 декември 2010 г.

21 декември 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 17 декември 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,5 млрд. евро до 176 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни операции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
16 декември 2010 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 60 млн. щатски долара 75 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,6 млрд. евро до 323 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 5,4 млрд. евро до 833,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 26,2 млрд. евро до 70,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 27,9 млрд. евро до 426,3 млрд. евро. На 15 декември 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 197,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 187,8 млрд. евро. Също в сряда, 15 декември 2010 г., настъпи падежът на срочни депозити в размер на 69 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 72 млрд. евро.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 0,6 млрд. евро до 133,4 млрд. евро в резултат на заплатени покупки по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 17 декември 2010 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигна съответно 72,4 млрд. евро и 60,9 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,3 млрд. евро (при 0,6 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 40,3 млрд. евро (при 24,1 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 1,4 млрд. евро до 266,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 382 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 219 603 −489
2.1 Вземания от МВФ 69 349 −206
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 150 254 −283
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 295 492
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 631 −629
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 631 −629
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 538 830 −8 730
5.1 Основни операции по рефинансиране 187 814 −9 469
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 349 674 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 340 743
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 −3
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 37 454 3 514
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 456 351 2 171
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 133 356 603
7.2 Други ценни книжа 322 995 1 568
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 969 −8
9 Други активи 278 716 −2 750
Общо активи 1 945 232 −6 429
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 833 830 5 357
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 379 217 17 779
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 266 704 −1 392
2.2 Депозитно улеснение 40 321 16 221
2.3 Срочни депозити 72 000 3 000
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 192 −50
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 113 −1 560
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 78 247 −26 235
5.1 Сектор „Държавно управление“ 70 403 −26 199
5.2 Други задължения 7 844 −36
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 43 222 −379
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 328 225
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 987 271
8.1 Депозити, салда и други задължения 13 987 271
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 665 0
10 Други задължения 164 696 −1 886
11 Сметки за преоценка 296 740 0
12 Капитал и резерви 78 187 −2
Общо пасиви 1 945 232 −6 429
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите