European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 17 grudnia 2010 r.

21 grudnia 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 17 grudnia 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,5 mld euro do poziomu 176 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
16 grudnia 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 60 mln USD 75 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,6 mld euro do poziomu 323 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 5,4 mld euro do poziomu 833,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 26,2 mld euro do poziomu 70,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 27,9 mld euro do poziomu 426,3 mld euro. W środę 15 grudnia 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 197,3 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 187,8 mld euro. Również w środę 15 grudnia 2010 r. przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 69 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na kwotę 72 mld euro, z tygodniowym terminem zapadalności.

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,6 mld euro do poziomu 133,4 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 17 grudnia 2010 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 72,4 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,9 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,3 mld euro (wobec 0,6 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 40,3 mld euro (wobec 24,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 1,4 mld euro do poziomu 266,7 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.382 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 219.603 −489
2.1 Należności od MFW 69.349 −206
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 150.254 −283
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.295 492
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.631 −629
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 19.631 −629
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 538.830 −8.730
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 187.814 −9.469
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 349.674 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.340 743
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 −3
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 37.454 3.514
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 456.351 2.171
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 133.356 603
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 322.995 1.568
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.969 −8
9 Pozostałe aktywa 278.716 −2.750
Aktywa razem 1.945.232 −6.429
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 833.830 5.357
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 379.217 17.779
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 266.704 −1.392
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 40.321 16.221
2.3 Depozyty terminowe 72.000 3.000
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 192 −50
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.113 −1.560
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 78.247 −26.235
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 70.403 −26.199
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.844 −36
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 43.222 −379
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.328 225
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 13.987 271
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 13.987 271
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.665 0
10 Pozostałe pasywa 164.696 −1.886
11 Różnice z wyceny 296.740 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.187 −2
Pasywa razem 1.945.232 −6.429
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami