Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 17 december 2010

21 december 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 17 december 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 176 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
16 december 2010 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 60 miljoner USD 75 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,6 miljarder EUR till 323 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 5,4 miljarder EUR till 833,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 26,2 miljarder EUR till 70,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 27,9 miljarder EUR till 426,3 miljarder EUR. Onsdagen den 15 december 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 197,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 187,8 miljarder EUR. Onsdagen den 15 december 2010 förföll inlåning med fast löptid till ett belopp på 69 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 72 miljarder EUR, med en löptid på en vecka, erhölls.

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 133,4 miljarder EUR som resultat av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet. Således uppgick värdet på utestående köp i värdepappersprogrammet och värdet på portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 72,4 miljarder EUR respektive 60,9 miljarder EUR den vecka som slutade den 17 december 2010. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 1,3 miljarder EUR (jämfört med 0,6 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 40,3 miljarder EUR (jämfört med 24,1 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1,4 miljarder EUR till 266,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.382 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 219.603 −489
2.1 Fordringar på IMF 69.349 −206
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 150.254 −283
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.295 492
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.631 −629
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.631 −629
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 538.830 −8.730
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 187.814 −9.469
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 349.674 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.340 743
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 −3
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 37.454 3.514
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 456.351 2.171
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 133.356 603
7.2 Andra värdepapper 322.995 1.568
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.969 −8
9 Övriga tillgångar 278.716 −2.750
Summa tillgångar 1.945.232 −6.429
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 833.830 5.357
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 379.217 17.779
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 266.704 −1.392
2.2 Inlåningsfacilitet 40.321 16.221
2.3 Inlåning med fast löptid 72.000 3.000
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 192 −50
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.113 −1.560
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 78.247 −26.235
5.1 Offentliga sektorn 70.403 −26.199
5.2 Övriga skulder 7.844 −36
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 43.222 −379
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.328 225
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 13.987 271
8.1 Inlåning och övriga skulder 13.987 271
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.665 0
10 Övriga skulder 164.696 −1.886
11 Värderegleringskonton 296.740 0
12 Eget kapital 78.187 −2
Summa skulder 1.945.232 −6.429
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media