Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 17. decembrī

2010. gada 21. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 17. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 176 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas operācijas
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 16. decembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 60 milj. ASV dolāru 75 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.6 mljrd. euro (līdz 323 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 5.4 mljrd. euro (līdz 833.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 26.2 mljrd. euro (līdz 70.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 27.9 mljrd. euro (līdz 426.3 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 15. decembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 197.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 187.8 mljrd. euro apmērā. Trešdien, 2010. gada 15. decembrī termiņnoguldījumiem 69 mljrd. euro apmērā arī pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 72 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 133.4 mljrd. euro), veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2010. gada 17. decembrī, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 72.4 mljrd. euro un 60.9 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.6 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 40.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 24.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.4 mljrd. euro (līdz 266.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,382 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 219,603 −489
2.1 SVF debitoru parādi 69,349 −206
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 150,254 −283
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25,295 492
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,631 −629
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,631 −629
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 538,830 −8,730
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 187,814 −9,469
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 349,674 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,340 743
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 −3
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 37,454 3,514
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 456,351 2,171
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 133,356 603
7.2 Pārējie vērtspapīri 322,995 1,568
8 Valdības parāds euro 34,969 −8
9 Pārējie aktīvi 278,716 −2,750
Kopā aktīvi 1,945,232 −6,429
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 833,830 5,357
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 379,217 17,779
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 266,704 −1,392
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 40,321 16,221
2.3 Termiņnoguldījumi 72,000 3,000
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 192 −50
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,113 −1,560
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 78,247 −26,235
5.1 Saistības pret valdību 70,403 −26,199
5.2 Pārējās saistības 7,844 −36
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 43,222 −379
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,328 225
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,987 271
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 13,987 271
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,665 0
10 Pārējās saistības 164,696 −1,886
11 Pārvērtēšanas konti 296,740 0
12 Kapitāls un rezerves 78,187 −2
Kopā pasīvi 1,945,232 −6,429
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem