European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance  pr. 17. december 2010

21. december 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 17. december 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,5 mia. euro til 176 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære operationer
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
16. december 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 60 mio. USD 75 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,6 mia. euro til 323 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 5,4 mia. euro til 833,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 26,2 mia. euro til 70,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 27,9 mia. euro til 426,3 mia. euro. Onsdag den 15. december 2010 udløb en primær markedsoperation på 197,3 mia. euro, og en ny på 187,8 mia. euro blev afviklet. Onsdag den 15. december 2010 udløb ligeledes tidsindskud til en værdi af 69 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 72 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,6 mia. euro til 133,4 mia. euro som følge af afviklede opkøb under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 17. december 2010, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 72,4 mia. euro og 60,9 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,3 mia. euro (mod 0,6 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 40,3 mia. euro (mod 24,1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1,4 mia. euro til 266,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.382 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 219.603 −489
2.1 Tilgodehavender hos IMF 69.349 −206
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 150.254 −283
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 25.295 492
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.631 −629
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.631 −629
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 538.830 −8.730
5.1 Primære markedsoperationer 187.814 −9.469
5.2 Langfristede markedsoperationer 349.674 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.340 743
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 −3
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 37.454 3.514
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 456.351 2.171
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 133.356 603
7.2 Andre værdipapirer 322.995 1.568
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.969 −8
9 Andre aktiver 278.716 −2.750
Aktiver i alt 1.945.232 −6.429
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 833.830 5.357
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 379.217 17.779
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 266.704 −1.392
2.2 Indlånsfacilitet 40.321 16.221
2.3 Indskud med fast løbetid 72.000 3.000
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 192 −50
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 2.113 −1.560
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 78.247 −26.235
5.1 Offentlig forvaltning og service 70.403 −26.199
5.2 Andre forpligtelser 7.844 −36
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 43.222 −379
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.328 225
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 13.987 271
8.1 Indlån og andre forpligtelser 13.987 271
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.665 0
10 Andre forpligtelser 164.696 −1.886
11 Revalueringskonti 296.740 0
12 Kapital og reserver 78.187 −2
Passiver i alt 1.945.232 −6.429
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt