Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 17. decembra 2010

21. december 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 17. decembra 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,5 milijarde EUR na 176 milijard EUR.

Izredne operacije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
16. december 2010 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 60 mio USD 75 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,6 milijarde EUR na 323 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 5,4 milijarde EUR na 833,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 26,2 milijarde EUR na 70,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 27,9 milijarde EUR na 426,3 milijarde EUR. V sredo, 15. decembra 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 197,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 187,8 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 69 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 72 milijard EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se potem, ko so bili poravnani nakupi v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev, povečala za 0,6 milijarde EUR na 133,4 milijarde EUR. Tako je v tednu, ki se je končal 17. decembra 2010, vrednost akumuliranih nakupov v okviru tega programa znašala 72,4 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 60,9 milijard EUR. Oba portfelja se obračunavata po načelu imetja vrednostnih papirjev do zapadlosti.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,6 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 40,3 milijarde EUR (v primerjavi s 24,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 1,4 milijarde EUR na 266,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.382 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 219.603 −489
2.1 Terjatve do MDS 69.349 −206
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 150.254 −283
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 25.295 492
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.631 −629
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.631 −629
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 538.830 −8.730
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 187.814 −9.469
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 349.674 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.340 743
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 −3
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 37.454 3.514
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 456.351 2.171
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 133.356 603
7.2 Drugi vrednostni papirji 322.995 1.568
8 Dolg širše države v EUR 34.969 −8
9 Druga sredstva 278.716 −2.750
Skupaj sredstva 1.945.232 −6.429
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 833.830 5.357
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 379.217 17.779
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 266.704 −1.392
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 40.321 16.221
2.3 Vezane vloge 72.000 3.000
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 192 −50
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.113 −1.560
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 78.247 −26.235
5.1 Širša država 70.403 −26.199
5.2 Druge obveznosti 7.844 −36
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 43.222 −379
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.328 225
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 13.987 271
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 13.987 271
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.665 0
10 Druge obveznosti 164.696 −1.886
11 Računi prevrednotenja 296.740 0
12 Kapital in rezerve 78.187 −2
Skupaj obveznosti 1.945.232 −6.429
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije