Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 17. decembru 2010

21. decembra 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 17. decembra 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri nižšie) znížila o 0,5 mld. EUR na 176 mld. EUR.

Mimoriadne operácie
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
16. decembra 2010 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 60 mil. USD 75 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 1,6 mld. EUR na 323 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 5,4 mld. EUR na 833,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 26,2 mld. EUR na 70,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 27,9 mld. EUR na 426,3 mld. EUR. V stredu 15. decembra 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 197,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 187,8 mld. EUR. V stredu 15. decembra 2010 boli splatné aj termínované vklady v hodnote 69 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v hodnote 72 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 0,6 mld. EUR na 133,4 mld. EUR, a to v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi. V týždni končiacom sa 17. decembra 2010 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 72,4 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov 60,9 mld. EUR. Cenné papiere v oboch portfóliách sa účtujú ako držané do splatnosti.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 1,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 40,3 mld. EUR (v porovnaní s 24,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 1,4 mld. EUR na 266,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 382 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 219 603 −489
2.1 Pohľadávky voči MMF 69 349 −206
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 150 254 −283
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 295 492
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 631 −629
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 631 −629
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 538 830 −8 730
5.1 Hlavné refinančné operácie 187 814 −9 469
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 349 674 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 340 743
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 −3
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 37 454 3 514
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 456 351 2 171
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 133 356 603
7.2 Ostatné cenné papiere 322 995 1 568
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 969 −8
9 Ostatné aktíva 278 716 −2 750
Úhrn aktív 1 945 232 −6 429
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 833 830 5 357
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 379 217 17 779
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 266 704 −1 392
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 40 321 16 221
2.3 Termínované vklady 72 000 3 000
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 192 −50
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 113 −1 560
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 78 247 −26 235
5.1 Verejná správa 70 403 −26 199
5.2 Ostatné záväzky 7 844 −36
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 43 222 −379
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 328 225
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 13 987 271
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 13 987 271
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 665 0
10 Ostatné pasíva 164 696 −1 886
11 Účty precenenia 296 740 0
12 Kapitál a rezervy 78 187 −2
Úhrn pasív 1 945 232 −6 429
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá