Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 17 december 2010

21 december 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 17 december 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,5 miljard naar EUR 176 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende operaties (zie hieronder).

Bijzondere operaties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
16 december 2010 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 60 miljoen USD 75 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,6 miljard naar EUR 323 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 5,4 miljard naar EUR 833,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 26,2 miljard naar EUR 70,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 27,9 miljard naar EUR 426,3 miljard. Op woensdag 15 december 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 197,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 187,8 miljard verrekend. Eveneens op woensdag 15 december 2010 vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 69 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 72 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,6 miljard naar EUR 133,4 miljard in verband met verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). In de week die eindigde op 17 december 2010 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten en van de portefeuille in het kader van het aankoopprogramma van gedekte obligaties derhalve in totaal EUR 72,4 miljard respectievelijk EUR 60,9 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,3 miljard (vergeleken met EUR 0,6 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 40,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 24,1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1,4 miljard naar EUR 266,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.382 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 219.603 −489
2.1 Vorderingen op het IMF 69.349 −206
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 150.254 −283
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.295 492
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.631 −629
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.631 −629
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 538.830 −8.730
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 187.814 −9.469
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 349.674 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.340 743
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 −3
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 37.454 3.514
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 456.351 2.171
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 133.356 603
7.2 Overige waardepapieren 322.995 1.568
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.969 −8
9 Overige activa 278.716 −2.750
Totaal activa 1.945.232 −6.429
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 833.830 5.357
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 379.217 17.779
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 266.704 −1.392
2.2 Depositofaciliteit 40.321 16.221
2.3 Termijndeposito's 72.000 3.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 192 −50
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.113 −1.560
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 78.247 −26.235
5.1 Overheid 70.403 −26.199
5.2 Overige verplichtingen 7.844 −36
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 43.222 −379
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.328 225
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.987 271
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 13.987 271
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.665 0
10 Overige passiva 164.696 −1.886
11 Herwaarderingsrekeningen 296.740 0
12 Kapitaal en reserves 78.187 −2
Totaal passiva 1.945.232 −6.429
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media