Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 17. prosinci 2010

21. prosince 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 17. prosince 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,5 mld. EUR na 176 mld. EUR (viz níže).

Mimořádné operace
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
16. prosince 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 60 mil. USD 75 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,6 mld. EUR na 323 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 5,4 mld. EUR na 833,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 26,2 mld. EUR na 70,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížil o 27,9 mld. EUR na 426,3 mld. EUR. Ve středu 15. prosince 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 197,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 187,8 mld. EUR. Rovněž ve středu 15. prosince 2010 byly splatné termínované vklady o objemu 69 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 72 mld. EUR se splatností jeden týden.

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,6 mld. EUR na 133,4 mld. EUR, a to v důsledku vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů. V týdnu končícím 17. prosince 2010 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 72,4 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,9 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do uplynutí doby splatnosti.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,3 mld. EUR (oproti 0,6 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 40,3 mld. EUR (oproti 24,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1,4 mld. EUR na 266,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 382 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 219 603 −489
2.1 Pohledávky za MMF 69 349 −206
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 150 254 −283
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 295 492
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 631 −629
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 631 −629
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 538 830 −8 730
5.1 Hlavní refinanční operace 187 814 −9 469
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 349 674 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 340 743
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 −3
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 37 454 3 514
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 456 351 2 171
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 133 356 603
7.2 Ostatní cenné papíry 322 995 1 568
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 969 −8
9 Ostatní aktiva 278 716 −2 750
Aktiva celkem 1 945 232 −6 429
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 833 830 5 357
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 379 217 17 779
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 266 704 −1 392
2.2 Vkladová facilita 40 321 16 221
2.3 Termínované vklady 72 000 3 000
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 192 −50
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 113 −1 560
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 78 247 −26 235
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 70 403 −26 199
5.2 Ostatní závazky 7 844 −36
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 43 222 −379
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 328 225
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 13 987 271
8.1 Vklady a ostatní závazky 13 987 271
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 665 0
10 Ostatní pasiva 164 696 −1 886
11 Účty přecenění 296 740 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 187 −2
Pasiva celkem 1 945 232 −6 429
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média