Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 19 ноември 2010 г.


23 ноември 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 2 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 19 ноември 2010 г., отразява нетния резултат от покупката на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,1 млрд. евро до 177 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни операции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
18 ноември 2010 г. 8-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 65 млн. щатски долара 60 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 2,7 млрд. евро до 317,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 1,7 млрд. евро до 812,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 23,5 млрд. евро до 101,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 9,9 млрд. евро до 421,6 млрд. евро. На 17 ноември 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 175 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 186 млрд. евро. На 17 ноември 2010 г., сряда, бе извършено плащането и по операция за фино регулиране за предоставяне на ликвидност на стойност 12,6 млрд. евро с матуритет шест дни. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 64 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 65 млрд. евро.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 672,1 млн. евро до 126,8 млрд. евро в резултат на заплатените покупки в размер на 713,3 млн. евро по програмата за пазарите на ценни книжа и транзакции с настъпващ падеж на стойност 41,2 млн. евро по програмата за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 19 ноември 2010 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигна съответно 65,8 млрд. евро и 61 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 3,4 млрд. евро (при 2,1 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 28,9 млрд. евро (при 20,2 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 22,8 млрд. евро до 222,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 412 2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 220 299 696
2.1 Вземания от МВФ 69 704 −30
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 150 595 726
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 418 −407
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 708 357
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 708 357
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 515 548 −251
5.1 Основни операции по рефинансиране 186 033 10 999
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 326 098 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 −12 552
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 3 415 1 303
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 28 794 529
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 444 025 3 334
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 126 773 672
7.2 Други ценни книжа 317 252 2 662
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 977 0
9 Други активи 267 207 5 148
Общо активи 1 888 388 9 409
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 812 762 −1 737
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 316 159 −13 162
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 222 228 −22 833
2.2 Депозитно улеснение 28 900 8 691
2.3 Срочни депозити 65 000 1 000
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 30 −20
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 023 112
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 107 963 23 431
5.1 Сектор „Държавно управление“ 101 649 23 476
5.2 Други задължения 6 315 −44
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 992 217
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 859 39
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 242 189
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 242 189
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 665 0
10 Други задължения 164 794 321
11 Сметки за преоценка 296 740 0
12 Капитал и резерви 78 189 −2
Общо пасиви 1 888 388 9 409

Данни за контакт за медиите