Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 19 listopada 2010 r.


23 listopada 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 19 listopada 2010 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 2 mln euro był wynikiem netto kupna i sprzedaży złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,1 mld euro do poziomu 177 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne:
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
18 listopada 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 8 dni 65 mln USD 60 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 2,7 mld euro do poziomu 317,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,7 mld euro do poziomu 812,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 23,5 mld euro do poziomu 101,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 9,9 mld euro do poziomu 421,6 mld euro. W środę 17 listopada 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 175 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 186 mld euro. Również w środę 17 listopada 2010 r. nastąpiło rozliczenie dostrajającej operacji zasilającej w płynność w kwocie 12,6 mld euro, z sześciodniowym terminem zapadalności. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 64 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na kwotę 65 mld euro, z tygodniowym terminem zapadalności.

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 672,1 mln euro do 126,8 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów na kwotę 713,3 mln euro przeprowadzonych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i na kwotę 41,2 mln euro w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 19 listopada 2010 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 65,8 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 61 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 3,4 mld euro (wobec 2,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 28,9 mld euro (wobec 20,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 22,8 mld euro do poziomu 222,2 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.412 2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 220.299 696
2.1 Należności od MFW 69.704 −30
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 150.595 726
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.418 −407
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.708 357
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 19.708 357
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 515.548 −251
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 186.033 10.999
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 326.098 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 −12.552
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 3.415 1.303
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 28.794 529
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 444.025 3.334
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 126.773 672
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 317.252 2.662
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.977 0
9 Pozostałe aktywa 267.207 5.148
Aktywa razem 1.888.388 9.409
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 812.762 −1.737
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 316.159 −13.162
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 222.228 −22.833
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 28.900 8.691
2.3 Depozyty terminowe 65.000 1.000
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 30 −20
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.023 112
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 107.963 23.431
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 101.649 23.476
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.315 −44
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.992 217
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 859 39
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.242 189
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.242 189
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.665 0
10 Pozostałe pasywa 164.794 321
11 Różnice z wyceny 296.740 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.189 −2
Pasywa razem 1.888.388 9.409

Kontakt z mediami