Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 19. listopadu 2010

23. listopadu 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 19. listopadu 2010 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 2 mil. EUR čistému výsledku obchodů se zlatými mincemi, které prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) zvýšil o 0,1 mld. EUR na 177 mld. EUR.

Mimořádné operace:
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
18. listopadu 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 8 dní 65 mil. USD 60 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 2,7 mld. EUR na 317,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 1,7 mld. EUR na 812,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 23,5 mld. EUR na 101,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 9,9 mld. EUR na 421,6 mld. EUR. Ve středu 17. listopadu 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 175 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 186 mld. EUR. Rovněž ve středu 17. listopadu 2010 byla splatná operace jemného doladění na poskytnutí likvidity ve výši 12,6 mld. EUR se splatností šest dní. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 64 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 65 mld. EUR se splatností jeden týden.

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 672,1 mil. EUR na 126,8 mld. EUR, a to v důsledku vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů o objemu 713,3 mil. EUR a dále v důsledku splatných transakcí v rámci programu nákupu krytých dluhopisů o objemu 41,2 mil. EUR. V týdnu končícím 19. listopadu 2010 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 65,8 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 61 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do uplynutí doby splatnosti.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 3,4 mld. EUR (oproti 2,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 28,9 mld. EUR (oproti 20,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 22,8 mld. EUR na 222,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 412 2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 220 299 696
2.1 Pohledávky za MMF 69 704 −30
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 150 595 726
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 418 −407
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 708 357
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 708 357
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 515 548 −251
5.1 Hlavní refinanční operace 186 033 10 999
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 326 098 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 −12 552
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 3 415 1 303
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 28 794 529
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 444 025 3 334
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 126 773 672
7.2 Ostatní cenné papíry 317 252 2 662
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 977 0
9 Ostatní aktiva 267 207 5 148
Aktiva celkem 1 888 388 9 409
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 812 762 −1 737
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 316 159 −13 162
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 222 228 −22 833
2.2 Vkladová facilita 28 900 8 691
2.3 Termínované vklady 65 000 1 000
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 30 −20
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 023 112
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 107 963 23 431
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 101 649 23 476
5.2 Ostatní závazky 6 315 −44
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 992 217
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 859 39
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 242 189
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 242 189
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 665 0
10 Ostatní pasiva 164 794 321
11 Účty přecenění 296 740 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 189 −2
Pasiva celkem 1 888 388 9 409

Kontakty pro média