Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 19. novembru 2010

23. novembra 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 19. novembra 2010 zodpovedalo zvýšenie stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 2 mil. EUR čistému výsledku obchodov so zlatými mincami, ktoré uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri nižšie) zvýšila o 0,1 mld. EUR na 177 mld. EUR.

Mimoriadne operácie
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
18. novembra 2010 8-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 65 mil. USD 60 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 2,7 mld. EUR na 317,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,7 mld. EUR na 812,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 23,5 mld. EUR na 101,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 9,9 mld. EUR na 421,6 mld. EUR. V stredu 17. novembra 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 175 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 186 mld. EUR. Tiež v stredu 17. novembra 2010 bola splatná dolaďovacia refinančná operácia v hodnote 12,6 mld. EUR so splatnosťou 6 dní. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 64 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v hodnote 65 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 672,1 mil. EUR na 126,8 mld. EUR, a to v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi v objeme 713,3 mil. EUR a splatných transakcií v rámci programu nákupu krytých dlhopisov v objeme 41,2 mil. EUR. V týždni končiacom sa 19. novembra 2010 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 65,8 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov 61 mld. EUR. Cenné papiere v oboch portfóliách sa účtujú ako držané do splatnosti.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 3,4 mld. EUR (v porovnaní s 2,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 28,9 mld. EUR (v porovnaní s 20,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 22,8 mld. EUR na 222,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 412 2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 220 299 696
2.1 Pohľadávky voči MMF 69 704 −30
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 150 595 726
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 418 −407
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 708 357
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 708 357
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 515 548 −251
5.1 Hlavné refinančné operácie 186 033 10 999
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 326 098 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 −12 552
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 3 415 1 303
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 28 794 529
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 444 025 3 334
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 126 773 672
7.2 Ostatné cenné papiere 317 252 2 662
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 977 0
9 Ostatné aktíva 267 207 5 148
Úhrn aktív 1 888 388 9 409
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 812 762 −1 737
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 316 159 −13 162
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 222 228 −22 833
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 28 900 8 691
2.3 Termínované vklady 65 000 1 000
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 30 −20
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 023 112
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 107 963 23 431
5.1 Verejná správa 101 649 23 476
5.2 Ostatné záväzky 6 315 −44
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 992 217
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 859 39
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 242 189
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 242 189
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 665 0
10 Ostatné pasíva 164 794 321
11 Účty precenenia 296 740 0
12 Kapitál a rezervy 78 189 −2
Úhrn pasív 1 888 388 9 409

Kontakt pre médiá