Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 19. novembra 2010

23. november 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 19. novembra 2010, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 2 milijona EUR, kar je neto rezultat trgovanja z zlatimi kovanci s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,1 milijarde EUR na 177 milijard EUR.

Izredne operacije:
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
18. november 2010 8-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 65 mio USD 60 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 2,7 milijarde EUR na 317,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,7 milijarde EUR na 812,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 23,5 milijarde EUR na 101,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 9,9 milijarde EUR na 421,6 milijarde EUR. V sredo, 17. novembra 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 175 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 186 milijard EUR. Ravno tako v sredo, 17. novembra 2010, je zapadla operacija finega uravnavanja za povečevanje likvidnosti v višini 12,6 milijarde EUR z zapadlostjo 6 dni. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 64 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 65 milijard EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 672,1 milijona EUR na 126,8 milijarde EUR, potem ko so bili poravnani nakupi v višini 713,3 milijona EUR v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev in so zapadle transakcije v višini 41,2 milijona EUR v okviru programa nakupov kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 19. novembra 2010, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 65,8 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 61 milijard EUR. Oba portfelja se obračunavata po načelu imetja vrednostnih papirjev do zapadlosti.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 3,4 milijarde EUR (v primerjavi z 2,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 28,9 milijarde EUR (v primerjavi z 20,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 22,8 milijarde EUR na 222,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.412 2
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 220.299 696
2.1 Terjatve do MDS 69.704 −30
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 150.595 726
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.418 −407
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.708 357
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.708 357
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 515.548 −251
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 186.033 10.999
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 326.098 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 −12.552
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 3.415 1.303
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 28.794 529
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 444.025 3.334
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 126.773 672
7.2 Drugi vrednostni papirji 317.252 2.662
8 Dolg širše države v EUR 34.977 0
9 Druga sredstva 267.207 5.148
Skupaj sredstva 1.888.388 9.409
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 812.762 −1.737
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 316.159 −13.162
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 222.228 −22.833
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 28.900 8.691
2.3 Vezane vloge 65.000 1.000
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 30 −20
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.023 112
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 107.963 23.431
5.1 Širša država 101.649 23.476
5.2 Druge obveznosti 6.315 −44
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.992 217
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 859 39
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.242 189
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.242 189
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.665 0
10 Druge obveznosti 164.794 321
11 Računi prevrednotenja 296.740 0
12 Kapital in rezerve 78.189 −2
Skupaj obveznosti 1.888.388 9.409

Stiki za medije