Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 19 november 2010

23 november 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 19 november 2010 motsvarade ökningen på 2 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) huvudsakligen av handel med guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 177 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
18 november 2010 8-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 65 miljoner USD 60 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 2,7 miljard EUR till 317,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,7 miljarder EUR till 812,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 23,5 miljarder EUR till 101,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 9,9 miljarder EUR till 421,6 miljarder EUR. Onsdagen den 17 november 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 175 miljarder EUR och ersattes med en ny på 186 miljarder EUR. Onsdagen den 17 november 2010 avvecklades också en likvidiserande finjusterande transaktion på 12,6 miljarder EUR, med en löptid på sex dagar. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 64 miljarder EUR och inlåning, till ett belopp av 65 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls.

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 672,1 miljoner EUR till 126,8 miljarder EUR som resultat av de avvecklade köpen inom värdepappersprogrammet på 713,3 miljoner EUR och 41,2 miljoner EUR inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer. Därför uppgick värdet på utestående köp i värdepappersprogrammet och värdet på portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 65,8 miljarder EUR respektive 61 miljarder EUR den vecka som slutade den 19 november 2010. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 3,4 miljarder EUR (jämfört med 2,1 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 28,9 miljarder EUR (jämfört med 20,2 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 22,8 miljarder EUR till 222,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.412 2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 220.299 696
2.1 Fordringar på IMF 69.704 −30
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 150.595 726
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.418 −407
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.708 357
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.708 357
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 515.548 −251
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 186.033 10.999
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 326.098 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 −12.552
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 3.415 1.303
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 28.794 529
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 444.025 3.334
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 126.773 672
7.2 Andra värdepapper 317.252 2.662
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.977 0
9 Övriga tillgångar 267.207 5.148
Summa tillgångar 1.888.388 9.409
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 812.762 −1.737
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 316.159 −13.162
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 222.228 −22.833
2.2 Inlåningsfacilitet 28.900 8.691
2.3 Inlåning med fast löptid 65.000 1.000
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 30 −20
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.023 112
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 107.963 23.431
5.1 Offentliga sektorn 101.649 23.476
5.2 Övriga skulder 6.315 −44
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.992 217
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 859 39
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.242 189
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.242 189
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.665 0
10 Övriga skulder 164.794 321
11 Värderegleringskonton 296.740 0
12 Eget kapital 78.189 −2
Summa skulder 1.888.388 9.409

Kontakt för media