Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. lapkričio 19 d.


2010 m. lapkričio 23 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. lapkričio 19 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 2 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 177 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais (žr. toliau).

Ypatingosios operacijos
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. lapkričio 18 d. 8 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 65 mln. JAV dolerių 60 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 2,7 mlrd. eurų – iki 317,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 812,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 23,5 mlrd. eurų – iki 101,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,9 mlrd. eurų – iki 421,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. lapkričio 17 d., baigėsi 175 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 186 mlrd. eurų vertės operacija. Trečiadienį, 2010 m. lapkričio 17 d., buvo atlikta 12,6 mlrd. eurų vertės 6 dienų trukmės likvidumo didinimo koreguojamoji operacija. Tą pačią dieną baigėsi 64 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 65 mlrd. eurų.

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 672,1 mln. eurų – iki 126,8 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų 713,3 mln. eurų sumai pagal Vertybinių popierių rinkų programą ir dėl pagal padengtų obligacijų eurais pirkimo programą įvykdytų besibaigiančio termino 41,2 mln. eurų vertės sandorių. Dėl to 2010 m. lapkričio 19 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 65,8 mlrd. eurų ir 61 mlrd. eurų. Abu portfeliai yra apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 3,4 mlrd. eurų (palyginti su 2,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 28,9 mlrd. eurų (palyginti su 20,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 22,8 mlrd. eurų – iki 222,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 412 2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 220 299 696
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 69 704 −30
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 150 595 726
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 418 −407
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 708 357
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 708 357
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 515 548 −251
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 186 033 10 999
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 326 098 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 −12 552
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 3 415 1 303
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 28 794 529
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 444 025 3 334
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 126 773 672
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 317 252 2 662
8 Valdžios skola eurais 34 977 0
9 Kitas turtas 267 207 5 148
Visas turtas 1 888 388 9 409
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 812 762 −1 737
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 316 159 −13 162
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 222 228 −22 833
2.2 Indėlių galimybė 28 900 8 691
2.3 Terminuotieji indėliai 65 000 1 000
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 30 −20
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 023 112
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 107 963 23 431
5.1 Valdžiai 101 649 23 476
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 315 −44
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 992 217
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 859 39
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 242 189
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 242 189
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 665 0
10 Kiti įsipareigojimai 164 794 321
11 Perkainojimo sąskaitos 296 740 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 189 −2
Visi įsipareigojimai 1 888 388 9 409

Kontaktai žiniasklaidai