Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 19 november 2010

23 november 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 19 november 2010 weerspiegelde de stijging van EUR 2 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het netto resultaat van de handel in gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 177 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende operaties (zie hieronder).

Bijzondere operaties:
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
18 november 2010 8-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 65 miljoen USD 60 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 2,7 miljard naar EUR 317,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,7 miljard naar EUR 812,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 23,5 miljard naar EUR 101,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 9,9 miljard naar EUR 421,6 miljard. Op woensdag 17 november 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 175 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 186 miljard verrekend. Eveneens op woensdag 17 november 2010 verviel een liquiditeitsverschaffende “fine-tuning”-transactie van EUR 12,6 miljard, met een looptijd van 6 dagen. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 64 miljard en werden nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, ter waarde van EUR 65 miljard aangetrokken.

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 672,1 miljoen naar EUR 126,8 miljard ten gevolge van verrekende aankopen ten bedrage van EUR 713,3 miljoen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en van verlopende transacties ter waarde van EUR 41,2 miljoen in het kader van het aankoopprogramma van gedekte obligaties. Derhalve bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten en die van de portefeuille van het aankoopprogramma van gedekte obligaties in de week die eindigde op 19 november 2010 respectievelijk EUR 65,8 miljard en EUR 61 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 3,4 miljard (vergeleken met EUR 2,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 28,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 20,2 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 22,8 miljard naar EUR 222,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.412 2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 220.299 696
2.1 Vorderingen op het IMF 69.704 −30
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 150.595 726
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.418 −407
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.708 357
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.708 357
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 515.548 −251
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 186.033 10.999
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 326.098 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 −12.552
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 3.415 1.303
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 28.794 529
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 444.025 3.334
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 126.773 672
7.2 Overige waardepapieren 317.252 2.662
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.977 0
9 Overige activa 267.207 5.148
Totaal activa 1.888.388 9.409
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 812.762 −1.737
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 316.159 −13.162
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 222.228 −22.833
2.2 Depositofaciliteit 28.900 8.691
2.3 Termijndeposito's 65.000 1.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 30 −20
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.023 112
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 107.963 23.431
5.1 Overheid 101.649 23.476
5.2 Overige verplichtingen 6.315 −44
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.992 217
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 859 39
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.242 189
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.242 189
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.665 0
10 Overige passiva 164.794 321
11 Herwaarderingsrekeningen 296.740 0
12 Kapitaal en reserves 78.189 −2
Totaal passiva 1.888.388 9.409

Contactpersonen voor de media