Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 19. novembrī

2010. gada 23. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 19. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 2 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto darījumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 177 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas operācijas
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 18. novembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 8 dienas 65 milj. ASV dolāru 60 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2.7 mljrd. euro (līdz 317.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 812.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 23.5 mljrd. euro (līdz 101.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 9.9 mljrd. euro (līdz 421.6 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 17. novembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 175 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 186 mljrd. euro apmērā. Trešdien, 2010. gada 17. novembrī arī pienāca dzēšanas termiņš likviditāti palielinošai precizējošai operācijai 12.6 mljrd. euro apmērā ar termiņu 6 dienas. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 64 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 65 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 672.1 milj. euro (līdz 126.8 mljrd. euro), veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas ietvaros (713.3 milj. euro apjomā) un pienākot dzēšanas termiņam euro denominēto nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas ietvaros veiktajiem darījumiem (41.2 milj. euro apjomā). Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2010. gada 19. novembrī, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 65.8 mljrd. euro un 61 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 3.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 2.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 28.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 20.2 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 22.8 mljrd. euro (līdz 222.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,412 2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 220,299 696
2.1 SVF debitoru parādi 69,704 −30
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 150,595 726
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,418 −407
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,708 357
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,708 357
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 515,548 −251
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 186,033 10,999
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 326,098 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 −12,552
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 3,415 1,303
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 28,794 529
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 444,025 3,334
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 126,773 672
7.2 Pārējie vērtspapīri 317,252 2,662
8 Valdības parāds euro 34,977 0
9 Pārējie aktīvi 267,207 5,148
Kopā aktīvi 1,888,388 9,409
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 812,762 −1,737
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 316,159 −13,162
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 222,228 −22,833
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 28,900 8,691
2.3 Termiņnoguldījumi 65,000 1,000
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 30 −20
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,023 112
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 107,963 23,431
5.1 Saistības pret valdību 101,649 23,476
5.2 Pārējās saistības 6,315 −44
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,992 217
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 859 39
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,242 189
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,242 189
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,665 0
10 Pārējās saistības 164,794 321
11 Pārvērtēšanas konti 296,740 0
12 Kapitāls un rezerves 78,189 −2
Kopā pasīvi 1,888,388 9,409

Kontaktinformācija presei