Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 19. november 2010

23. november 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 19. november 2010, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 2) med 2 mio. euro, hvilket afspejlede nettoresultatet af en centralbank i Eurosystemets handel med guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 177 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære operationer:
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
18. november 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 8 dage USD 65 mio. USD 60 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 2,7 mia. euro til 317,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,7 mia. euro til 812,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 23,5 mia. euro til 101,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 9,9 mia. euro til 421,6 mia. euro. Onsdag den 17. november 2010 udløb en primær markedsoperation på 175 mia. euro, og en ny på 186 mia. euro blev afviklet. Onsdag den 17. november 2010 blev en likviditetstilførende finjusterende operation på 12,6 mia. euro afviklet med en løbetid på seks dage. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 64 mia. euro, og der var modtaget nye indskud, med en løbetid på en uge, til en værdi af 65 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 672,1 mio. euro til 126,8 mia. euro som følge af afviklede opkøb på 713,3 mio. euro under Securities Markets Programme og transaktioner med udløb til en værdi af 41,2 mio. euro under programmet til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 19. november 2010, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 65,8 mia. euro og 61 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 3,4 mia. euro (mod 2,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 28,9 mia. euro (mod 20,2 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 22,8 mia. euro til 222,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.412 2
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 220.299 696
2.1 Tilgodehavender hos IMF 69.704 −30
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 150.595 726
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.418 −407
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.708 357
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.708 357
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 515.548 −251
5.1 Primære markedsoperationer 186.033 10.999
5.2 Langfristede markedsoperationer 326.098 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 −12.552
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 3.415 1.303
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 28.794 529
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 444.025 3.334
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 126.773 672
7.2 Andre værdipapirer 317.252 2.662
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.977 0
9 Andre aktiver 267.207 5.148
Aktiver i alt 1.888.388 9.409
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 812.762 −1.737
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 316.159 −13.162
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 222.228 −22.833
2.2 Indlånsfacilitet 28.900 8.691
2.3 Indskud med fast løbetid 65.000 1.000
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 30 −20
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.023 112
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 107.963 23.431
5.1 Offentlig forvaltning og service 101.649 23.476
5.2 Andre forpligtelser 6.315 −44
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.992 217
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 859 39
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.242 189
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.242 189
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.665 0
10 Andre forpligtelser 164.794 321
11 Revalueringskonti 296.740 0
12 Kapital og reserver 78.189 −2
Passiver i alt 1.888.388 9.409

Medie- og pressehenvendelser