Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 19. november 2010

23. november 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

19. novembril 2010 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 2 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 177 miljardi euroni.

Erakorralised operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
18. november 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 8 päeva 65 miljonit USA dollarit 60 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 2,7 miljardi euro võrra 317,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,7 miljardi euro võrra 812,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 23,5 miljardi euro võrra 101,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 9,9 miljardi euro võrra 421,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 17. novembril 2010 möödus 175 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 186 miljardit eurot. Kolmapäeval, 17. novembril 2010 möödus ka 12,6 miljardi euro suuruse likviidsust lisava peenhäälestusoperatsiooni 6-päevane tähtaeg. Samuti möödus samal kuupäeval 64 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 65 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 672,1 miljoni euro võrra 126,8 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames 713,3 miljoni euro ulatuses ning tehingute tähtaegade möödumine tagatud võlakirjade ostuprogrammi raames 41,2 miljoni euro ulatuses. Selle tulemusel ulatus 19. novembril 2010 lõppenud nädalal väärtpaberiturgude programmi raames tehtud ostutehingute väärtus 65,8 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 61 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 3,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 2,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 28,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 20,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 22,8 miljardi euro võrra 222,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 334 412 2
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 220 299 696
2.1 Nõuded RVFle 69 704 −30
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 150 595 726
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 23 418 −407
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 19 708 357
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 708 357
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 515 548 −251
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 186 033 10 999
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 326 098 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 −12 552
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 3 415 1 303
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 28 794 529
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 444 025 3 334
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 126 773 672
7.2 Muud väärtpaberid 317 252 2 662
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 977 0
9 Muud varad 267 207 5 148
Varad kokku 1 888 388 9 409
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 812 762 −1 737
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 316 159 −13 162
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 222 228 −22 833
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 28 900 8 691
2.3 Tähtajalised hoiused 65 000 1 000
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 30 −20
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 023 112
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 107 963 23 431
5.1 Valitsussektor 101 649 23 476
5.2 Muud kohustused 6 315 −44
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 992 217
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 859 39
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 242 189
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 242 189
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 665 0
10 Muud kohustused 164 794 321
11 Ümberhindluskontod 296 740 0
12 Kapital ja reservid 78 189 −2
Kohustused kokku 1 888 388 9 409

Kontaktandmed