European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 12 ноември 2010 г.

16 ноември 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 3 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 12 ноември 2010 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2009 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,3 млрд. евро до 176,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни операции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
12 ноември 2010 г. 6-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 60 млн. щатски долара 65 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1 млрд. евро до 314,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 1,8 млрд. евро до 814,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 2,8 млрд. евро до 78,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 47,9 млрд. евро до 431,5 млрд. евро. На 10 ноември 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 178,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 175 млрд. евро. В същия ден настъпи падежът на допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 52,2 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 63,6 млрд. евро. На 11 ноември 2010 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 35,7 млрд. евро. На 10 ноември 2010 г., сряда, бе извършено плащането по операция за фино регулиране за предоставяне на ликвидност на стойност 12,6 млрд. евро с матуритет 6 дни. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 63,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 64 млрд. евро.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 1,1 млн. евро до 126,1 млрд. евро в резултат на заплатени покупки по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 12 ноември 2010 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигна съответно 65,1 млрд. евро и 61 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 2,1 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 20,2 млрд. евро (при 81,7 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 55,1 млрд. евро до 245,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 409 −3
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 219 603 −649
2.1 Вземания от МВФ 69 734 −87
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 149 869 −563
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 825 116
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 351 311
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 351 311
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 515 799 −13 072
5.1 Основни операции по рефинансиране 175 035 −3 316
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 326 098 −24 287
5.3 Обратни операции за фино регулиране 12 552 12 552
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 112 1 981
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 −2
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 28 265 −88
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 440 691 2 025
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 126 101 1 073
7.2 Други ценни книжа 314 590 953
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 977 0
9 Други активи 262 059 3 986
Общо активи 1 878 979 −7 374
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 814 499 −1 810
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 329 321 −5 941
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 245 061 55 053
2.2 Депозитно улеснение 20 209 −61 523
2.3 Срочни депозити 64 000 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 50 29
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 911 910
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 84 532 −2 553
5.1 Сектор „Държавно управление“ 78 173 −2 761
5.2 Други задължения 6 359 207
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 775 −1 108
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 820 −533
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 052 334
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 052 334
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 665 0
10 Други задължения 164 473 3 328
11 Сметки за преоценка 296 740 0
12 Капитал и резерви 78 191 0
Общо пасиви 1 878 979 −7 374
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите