Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 12 listopada 2010 r.

16 listopada 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 12 listopada 2010 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 3 mln euro wynikał ze sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2009 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,3 mld euro do poziomu 176,9 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne:
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
12 listopada 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 6 dni 60 mln USD 65 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1 mld euro do poziomu 314,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,8 mld euro do poziomu 814,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 2,8 mld euro do poziomu 78,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 47,9 mld euro do poziomu 431,5 mld euro. W środę 10 listopada 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 178,4 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 175 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 52,2 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 63,6 mld euro. W czwartek 11 listopada 2010 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 35,7 mld euro. W środę 10 listopada 2010 r. nastąpiło rozliczenie dostrajającej operacji zasilającej w płynność w kwocie 12,6 mld euro, z sześciodniowym terminem zapadalności. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 63,5 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na kwotę 64 mld euro, z tygodniowym terminem zapadalności.

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,1 mld euro do poziomu 126,1 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 12 listopada 2010 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 65,1 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 61 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 2,1 mld euro (wobec 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 20,2 mld euro (wobec 81,7 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 55,1 mld euro do poziomu 245,1 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.409 −3
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 219.603 −649
2.1 Należności od MFW 69.734 −87
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 149.869 −563
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.825 116
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.351 311
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 19.351 311
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 515.799 −13.072
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 175.035 −3.316
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 326.098 −24.287
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 12.552 12.552
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 2.112 1.981
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 −2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 28.265 −88
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 440.691 2.025
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 126.101 1.073
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 314.590 953
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.977 0
9 Pozostałe aktywa 262.059 3.986
Aktywa razem 1.878.979 −7.374
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 814.499 −1.810
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 329.321 −5.941
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 245.061 55.053
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 20.209 −61.523
2.3 Depozyty terminowe 64.000 500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 50 29
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.911 910
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 84.532 −2.553
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 78.173 −2.761
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.359 207
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.775 −1.108
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 820 −533
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.052 334
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.052 334
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.665 0
10 Pozostałe pasywa 164.473 3.328
11 Różnice z wyceny 296.740 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.191 0
Pasywa razem 1.878.979 −7.374
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami