Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 12 november 2010

16 november 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 12 november 2010 was de daling van EUR 3 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2009 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,3 miljard naar EUR 176,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende operaties (zie hieronder).

Bijzondere operaties:
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
12 november 2010 6-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 60 miljoen USD 65 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1 miljard naar EUR 314,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,8 miljard naar EUR 814,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 2,8 miljard naar EUR 78,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 47,9 miljard naar EUR 431,5 miljard. Op woensdag 10 november 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 178,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 175 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 52,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 63,6 miljard verrekend. Op donderdag 11 november 2010 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 35,7 miljard. Op woensdag 10 november 2010 werd een liquiditeitsverschaffende “fine-tuning”-transactie van EUR 12,6 miljard, met een looptijd van 6 dagen, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 63,5 miljard en werden nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, ter waarde van EUR 64 miljard aangetrokken.

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 1,1 miljard naar EUR 126,1 miljard ten gevolge van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). Derhalve bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten en die van de portefeuille van het aankoopprogramma van gedekte obligaties in de week die eindigde op 12 november 2010 respectievelijk EUR 65,1 miljard en EUR 61 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 2,1 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 20,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 81,7 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 55,1 miljard naar EUR 245,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.409 −3
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 219.603 −649
2.1 Vorderingen op het IMF 69.734 −87
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 149.869 −563
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.825 116
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.351 311
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.351 311
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 515.799 −13.072
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 175.035 −3.316
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 326.098 −24.287
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 12.552 12.552
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2.112 1.981
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 −2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 28.265 −88
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 440.691 2.025
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 126.101 1.073
7.2 Overige waardepapieren 314.590 953
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.977 0
9 Overige activa 262.059 3.986
Totaal activa 1.878.979 −7.374
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 814.499 −1.810
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 329.321 −5.941
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 245.061 55.053
2.2 Depositofaciliteit 20.209 −61.523
2.3 Termijndeposito's 64.000 500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 50 29
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.911 910
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 84.532 −2.553
5.1 Overheid 78.173 −2.761
5.2 Overige verplichtingen 6.359 207
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.775 −1.108
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 820 −533
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.052 334
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.052 334
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.665 0
10 Overige passiva 164.473 3.328
11 Herwaarderingsrekeningen 296.740 0
12 Kapitaal en reserves 78.191 0
Totaal passiva 1.878.979 −7.374
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media