European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 12. novembrī

2010. gada 16. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 12. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 3 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2009. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 176.9 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas operācijas
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 12. novembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 6 dienas 60 milj. ASV dolāru 65 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 314.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.8 mljrd. euro (līdz 814.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.8 mljrd. euro (līdz 78.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 47.9 mljrd. euro (līdz 431.5 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 10. novembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 178.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 175 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 52.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 63.6 mljrd. euro apmērā. 2010. gada 11. novembrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 35.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš. Trešdien, 2010. gada 10. novembrī tika noslēgta likviditāti palielinoša precizējošā operācija 12.6 mljrd. euro apmērā ar termiņu 6 dienas. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 63.5 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 64 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.1 mljrd. euro (līdz 126.1 mljrd. euro), veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2010. gada 12. novembrī, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 65.1 mljrd. euro un 61 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 2.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 20.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 81.7 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 55.1 mljrd. euro (līdz 245.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,409 −3
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 219,603 −649
2.1 SVF debitoru parādi 69,734 −87
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 149,869 −563
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,825 116
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,351 311
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,351 311
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 515,799 −13,072
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 175,035 −3,316
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 326,098 −24,287
5.3 Precizējošās reversās operācijas 12,552 12,552
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2,112 1,981
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 −2
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 28,265 −88
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 440,691 2,025
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 126,101 1,073
7.2 Pārējie vērtspapīri 314,590 953
8 Valdības parāds euro 34,977 0
9 Pārējie aktīvi 262,059 3,986
Kopā aktīvi 1,878,979 −7,374
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 814,499 −1,810
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 329,321 −5,941
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 245,061 55,053
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 20,209 −61,523
2.3 Termiņnoguldījumi 64,000 500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 50 29
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,911 910
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 84,532 −2,553
5.1 Saistības pret valdību 78,173 −2,761
5.2 Pārējās saistības 6,359 207
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,775 −1,108
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 820 −533
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,052 334
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,052 334
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,665 0
10 Pārējās saistības 164,473 3,328
11 Pārvērtēšanas konti 296,740 0
12 Kapitāls un rezerves 78,191 0
Kopā pasīvi 1,878,979 −7,374
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem