European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 12. listopadu 2010

16. listopadu 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 12. listopadu 2010 odrážel pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 3 mil. EUR prodej zlata jednou centrální bankou Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2009).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,3 mld. EUR na 176,9 mld. EUR (viz níže).

Mimořádné operace
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
12. listopadu 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 6 dní 60 mil. USD 65 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1 mld. EUR na 314,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,8 mld. EUR na 814,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 2,8 mld. EUR na 78,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 47,9 mld. EUR na 431,5 mld. EUR. Ve středu 10. listopadu 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 178,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 175 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 52,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 63,6 mld. EUR. Ve čtvrtek 11. listopadu 2010 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 35,7 mld. EUR. Ve středu 10. listopadu 2010 byla vypořádána operace jemného doladění na poskytnutí likvidity ve výši 12,6 mld. EUR se splatností 6 dní. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 63,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 64 mld. EUR se splatností jeden týden.

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 1,1 mld. EUR na 126,1 mld. EUR, a to v důsledku vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů. V týdnu končícím 12. listopadu 2010 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 65,1 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 61 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do uplynutí doby splatnosti.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 2,1 mld. EUR (oproti 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 20,2 mld. EUR (oproti 81,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 55,1 mld. EUR na 245,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 409 −3
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 219 603 −649
2.1 Pohledávky za MMF 69 734 −87
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 149 869 −563
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 825 116
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 351 311
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 351 311
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 515 799 −13 072
5.1 Hlavní refinanční operace 175 035 −3 316
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 326 098 −24 287
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 12 552 12 552
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 112 1 981
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 −2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 28 265 −88
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 440 691 2 025
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 126 101 1 073
7.2 Ostatní cenné papíry 314 590 953
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 977 0
9 Ostatní aktiva 262 059 3 986
Aktiva celkem 1 878 979 −7 374
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 814 499 −1 810
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 329 321 −5 941
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 245 061 55 053
2.2 Vkladová facilita 20 209 −61 523
2.3 Termínované vklady 64 000 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 50 29
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 911 910
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 84 532 −2 553
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 78 173 −2 761
5.2 Ostatní závazky 6 359 207
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 775 −1 108
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 820 −533
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 052 334
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 052 334
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 665 0
10 Ostatní pasiva 164 473 3 328
11 Účty přecenění 296 740 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 191 0
Pasiva celkem 1 878 979 −7 374
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média