SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 12. november 2010

16. november 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 12. november 2010, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 3 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2009).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,3 mia. euro til 176,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære operationer:
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
12. november 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 6 dage USD 60 mio. USD 65 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1 mia. euro til 314,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,8 mia. euro til 814,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 2,8 mia. euro til 78,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 47,9 mia. euro til 431,5 mia. euro. Onsdag den 10. november 2010 udløb en primær markedsoperation på 178,4 mia. euro, og en ny på 175 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 52,2 mia. euro, og en ny på 63,6 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 11. november 2010 udløb en langfristet markedsoperation på 35,7 mia. euro. Onsdag den 10. november 2010 blev en likviditetstilførende finjusterende operation på 12,6 mia. euro afviklet med en løbetid på seks dage. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 63,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud, med en løbetid på en uge, til en værdi af 64 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,1 mia. euro til 126,1 mia. euro som følge af afviklede opkøb under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den. 12. november 2010, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 65,1 mia. euro og 61 mia. euro. Begge porteføljer er regnskabsmæssigt blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 2,1 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 20,2 mia. euro (mod 81,7 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 55,1 mia. euro til 245,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.409 −3
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 219.603 −649
2.1 Tilgodehavender hos IMF 69.734 −87
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 149.869 −563
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.825 116
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.351 311
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.351 311
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 515.799 −13.072
5.1 Primære markedsoperationer 175.035 −3.316
5.2 Langfristede markedsoperationer 326.098 −24.287
5.3 Finjusterende markedsoperationer 12.552 12.552
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2.112 1.981
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 −2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 28.265 −88
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 440.691 2.025
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 126.101 1.073
7.2 Andre værdipapirer 314.590 953
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.977 0
9 Andre aktiver 262.059 3.986
Aktiver i alt 1.878.979 −7.374
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 814.499 −1.810
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 329.321 −5.941
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 245.061 55.053
2.2 Indlånsfacilitet 20.209 −61.523
2.3 Indskud med fast løbetid 64.000 500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 50 29
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.911 910
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 84.532 −2.553
5.1 Offentlig forvaltning og service 78.173 −2.761
5.2 Andre forpligtelser 6.359 207
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.775 −1.108
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 820 −533
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.052 334
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.052 334
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.665 0
10 Andre forpligtelser 164.473 3.328
11 Revalueringskonti 296.740 0
12 Kapital og reserver 78.191 0
Passiver i alt 1.878.979 −7.374
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt