European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 12. novembru 2010

16. novembra 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 12. novembra 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 3 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate v účinnosti od 27. septembra 2009).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri nižšie) znížila o 0,3 mld. EUR na 176,9 mld. EUR.

Mimoriadne operácie
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
12. novembra 2010 6-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 60 mil. USD 65 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 1 mld. EUR na 314,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,8 mld. EUR na 814,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 2,8 mld. EUR na 78,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 47,9 mld. EUR na 431,5 mld. EUR. V stredu 10. novembra 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 178,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 175 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná aj dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 52,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 63,6 mld. EUR. Vo štvrtok 11. novembra 2010 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 35,7 mld EUR. V stredu 10. novembra 2010 bola vyrovnaná dolaďovacia refinančná operácia v hodnote 12,6 mld. EUR so splatnosťou 6 dní. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 63,5 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v hodnote 64 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi zvýšil o 1,1 mld. EUR na 126,1 mld. EUR. V týždni končiacom sa 12. novembra 2010 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 65,1 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov 61 mld. EUR. Cenné papiere v oboch portfóliách sa účtujú ako držané do splatnosti.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 2,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 20,2 mld. EUR (v porovnaní s 81,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 55,1 mld. EUR na 245,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 409 −3
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 219 603 −649
2.1 Pohľadávky voči MMF 69 734 −87
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 149 869 −563
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 825 116
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 351 311
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 351 311
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 515 799 −13 072
5.1 Hlavné refinančné operácie 175 035 −3 316
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 326 098 −24 287
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 12 552 12 552
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 112 1 981
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 −2
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 28 265 −88
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 440 691 2 025
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 126 101 1 073
7.2 Ostatné cenné papiere 314 590 953
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 977 0
9 Ostatné aktíva 262 059 3 986
Úhrn aktív 1 878 979 −7 374
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 814 499 −1 810
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 329 321 −5 941
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 245 061 55 053
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 20 209 −61 523
2.3 Termínované vklady 64 000 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 50 29
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 911 910
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 84 532 −2 553
5.1 Verejná správa 78 173 −2 761
5.2 Ostatné záväzky 6 359 207
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 775 −1 108
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 820 −533
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 052 334
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 052 334
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 665 0
10 Ostatné pasíva 164 473 3 328
11 Účty precenenia 296 740 0
12 Kapitál a rezervy 78 191 0
Úhrn pasív 1 878 979 −7 374
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá