European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 12. novembra 2010

16. november 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 12. novembra 2010, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 3 milijone EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2009).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,3 milijarde EUR na 176,9 milijarde EUR.

Izredne operacije:
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
12. november 2010 6-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 60 mio USD 65 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1 milijardo EUR na 314,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,8 milijarde EUR na 814,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 2,8 milijarde EUR na 78,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 47,9 milijarde EUR na 431,5 milijarde EUR. V sredo, 10. novembra 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 178,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 175 milijard EUR. Na isti dan je zapadla tudi operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 52,2 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 63,6 milijarde EUR. V četrtek, 11. novembra 2010, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 35,7 milijarde EUR. V sredo, 10. novembra 2010, je bila poravnana operacija finega uravnavanja za povečevanje likvidnosti v višini 12,6 milijarde EUR z zapadlostjo 6 dni. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 63,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 64 milijard EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 1,1 milijarde EUR na 126,1 milijarde EUR, potem ko so bili poravnani nakupi v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 12. novembra 2010, vrednost akumuliranih nakupov v okviru tega programa znašala 65,1 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 61 milijard EUR. Oba portfelja se obračunavata po načelu imetja vrednostnih papirjev do zapadlosti.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 2,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 20,2 milijarde EUR (v primerjavi s 81,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 55,1 milijarde EUR na 245,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.409 −3
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 219.603 −649
2.1 Terjatve do MDS 69.734 −87
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 149.869 −563
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.825 116
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.351 311
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.351 311
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 515.799 −13.072
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 175.035 −3.316
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 326.098 −24.287
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 12.552 12.552
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2.112 1.981
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 −2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 28.265 −88
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 440.691 2.025
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 126.101 1.073
7.2 Drugi vrednostni papirji 314.590 953
8 Dolg širše države v EUR 34.977 0
9 Druga sredstva 262.059 3.986
Skupaj sredstva 1.878.979 −7.374
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 814.499 −1.810
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 329.321 −5.941
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 245.061 55.053
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 20.209 −61.523
2.3 Vezane vloge 64.000 500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 50 29
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.911 910
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 84.532 −2.553
5.1 Širša država 78.173 −2.761
5.2 Druge obveznosti 6.359 207
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.775 −1.108
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 820 −533
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.052 334
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.052 334
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.665 0
10 Druge obveznosti 164.473 3.328
11 Računi prevrednotenja 296.740 0
12 Kapital in rezerve 78.191 0
Skupaj obveznosti 1.878.979 −7.374
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije