European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 12 november 2010

16 november 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 12 november 2010 motsvarade minskningen på 3 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2009).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 176,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
12 november 2010 6-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 60 miljoner USD 65 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1 miljard EUR till 314,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,8 miljarder EUR till 814,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 2,8 miljarder EUR till 78,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 47,9 miljarder EUR till 431,5 miljarder EUR. Onsdagen den 10 november 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 178,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 175 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 52,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 63,6 miljarder EUR. Torsdagen den 11 november 2010 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 35,7 miljarder EUR. Onsdagen den 10 november 2010 avvecklades en likvidiserande finjusterande transaktion på 12,6 miljarder EUR, med en löptid på sex dagar. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 63,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 64 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls.

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,1 miljarder EUR till 126,1 miljarder EUR som resultat av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet. Därför uppgick värdet på utestående köp i värdepappersprogrammet och värdet på portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 65,1 miljarder EUR respektive 61 miljarder EUR den vecka som slutade den 12 november 2010. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 2,1 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 20,2 miljarder EUR (jämfört med 81,7 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 55,1 miljarder EUR till 245,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.409 −3
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 219.603 −649
2.1 Fordringar på IMF 69.734 −87
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 149.869 −563
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.825 116
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.351 311
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.351 311
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 515.799 −13.072
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 175.035 −3.316
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 326.098 −24.287
5.3 Finjusterande repotransaktioner 12.552 12.552
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2.112 1.981
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 −2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 28.265 −88
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 440.691 2.025
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 126.101 1.073
7.2 Andra värdepapper 314.590 953
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.977 0
9 Övriga tillgångar 262.059 3.986
Summa tillgångar 1.878.979 −7.374
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 814.499 −1.810
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 329.321 −5.941
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 245.061 55.053
2.2 Inlåningsfacilitet 20.209 −61.523
2.3 Inlåning med fast löptid 64.000 500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 50 29
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.911 910
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 84.532 −2.553
5.1 Offentliga sektorn 78.173 −2.761
5.2 Övriga skulder 6.359 207
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.775 −1.108
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 820 −533
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.052 334
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.052 334
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.665 0
10 Övriga skulder 164.473 3.328
11 Värderegleringskonton 296.740 0
12 Eget kapital 78.191 0
Summa skulder 1.878.979 −7.374
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media