Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 8 октомври 2010 г.

12 октомври 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 8 октомври 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,2 млрд. евро до 176,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни транзакции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
7 октомври 2010 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 60 млн. щатски долара 60 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 2 млрд. евро до 309 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 1 млрд. евро до 815,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 4,9 млрд. евро до 93,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 46,9 млрд. евро до 356,2 млрд. евро. На 6 октомври 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 166,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 197 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на операция за фино регулиране за предоставяне на ликвидност на стойност 29,4 млрд. евро. Също в сряда, 6 октомври 2010 г., настъпи падежът на срочни депозити в размер на 61,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 63,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,4 млрд. евро (при 1,6 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 94,4 млрд. евро (при 49,5 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 9 млн. евро до 124,3 млрд. евро. Това е резултат от заплатените покупки по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 8 октомври 2010 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигна съответно 63,3 млрд. евро и 61 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 38,6 млрд. евро до 151,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 411 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 219 888 257
2.1 Вземания от МВФ 70 017 −67
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 149 871 324
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 348 −573
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 342 693
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 342 693
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 514 201 84
5.1 Основни операции по рефинансиране 197 049 30 688
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 316 744 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 −29 443
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 391 −1 168
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 17 7
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 29 081 2 829
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 433 329 2 011
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 124 317 9
7.2 Други ценни книжа 309 013 2 002
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 975 0
9 Други активи 259 378 −3 233
Общо активи 1 867 952 2 068
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 815 857 1 013
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 309 685 8 386
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 151 717 −38 557
2.2 Депозитно улеснение 94 413 44 943
2.3 Срочни депозити 63 500 2 000
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 54 1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 195 −151
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 99 154 −5 769
5.1 Сектор „Държавно управление“ 93 215 −4 858
5.2 Други задължения 5 939 −910
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 42 565 657
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 627 561
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 396 −669
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 396 −669
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 665 0
10 Други задължения 156 877 −1 961
11 Сметки за преоценка 296 740 0
12 Капитал и резерви 78 191 0
Общо пасиви 1 867 952 2 068

Данни за контакт за медиите