Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 8 oktober 2010

12 oktober 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 8 oktober 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 176,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

Bijzondere transacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
7 oktober 2010 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 60 miljoen USD 60 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 2 miljard naar EUR 309 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1 miljard naar EUR 815,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 4,9 miljard naar EUR 93,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 46,9 miljard naar EUR 356,2 miljard. Op woensdag 6 oktober 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 166,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 197 miljard verrekend. Op dezelfde datum verviel een liquiditeitsverschaffende “fine-tuning”-transactie van EUR 29,4 miljard. Eveneens op woensdag 6 oktober 2010 vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 61,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 63,5 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,4 miljard (vergeleken met EUR 1,6 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 94,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 49,5 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 9 miljoen naar EUR 124,3 miljard ten gevolge van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). Derhalve bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten en die van de portefeuille van het aankoopprogramma van gedekte obligaties in de week die eindigde op 8 oktober 2010 respectievelijk EUR 63,3 miljard en EUR 61 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 38,6 miljard naar EUR 151,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.411 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 219.888 257
2.1 Vorderingen op het IMF 70.017 −67
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 149.871 324
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.348 −573
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.342 693
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.342 693
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 514.201 84
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 197.049 30.688
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 316.744 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 −29.443
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 391 −1.168
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 17 7
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 29.081 2.829
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 433.329 2.011
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 124.317 9
7.2 Overige waardepapieren 309.013 2.002
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.975 0
9 Overige activa 259.378 −3.233
Totaal activa 1.867.952 2.068
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 815.857 1.013
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 309.685 8.386
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 151.717 −38.557
2.2 Depositofaciliteit 94.413 44.943
2.3 Termijndeposito's 63.500 2.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 54 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.195 −151
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 99.154 −5.769
5.1 Overheid 93.215 −4.858
5.2 Overige verplichtingen 5.939 −910
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 42.565 657
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.627 561
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.396 −669
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.396 −669
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.665 0
10 Overige passiva 156.877 −1.961
11 Herwaarderingsrekeningen 296.740 0
12 Kapitaal en reserves 78.191 0
Totaal passiva 1.867.952 2.068

Contactpersonen voor de media